Wniosek do gminy o wycięcie drzewa

Pobierz

W myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody wniosek powinien zawierać:Zgodnie z art. 83 ust.. imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte oraz rysunek .Nowy wzór wniosku o usunięcie drzew i krzewów.. To, która z procedur obowiązuje w danym przypadku uzależnione jest od obwodu pnia mierzonego na wysokości 5 cm, a także tego, czy celem usunięcia drzewa jest prowadzenie działalności gospodarczej.Wniosek o zezwolenie na wycięcie drzewa Ja niżej podpisany/a*, będący/a właścicielem/ką nieruchomości ………………………………….. 1 pkt 1) ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614) zasadą jest, że usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek posiadacza nieruchomości - za zgodą właściciela tej nieruchomości.. Do zgłoszenia należy dołączyć rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.1.. W N I O S E K. o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.. Według polskiego prawa właściciel działki lub terenu nie może dowolnie wycinać drzew i krzaków znajdujących się na jego posesji.. To właśnie do urzędu gminy należy złożyć odpowiedni wniosek o uzyskanie zgody na wycięcie drzewa lub krzewu.. (urząd gminy).. (adres).. (adres) PODANIE Ja niżej podpisany/a*, będący/a właścicielem/ką nieruchomości ..

Gdzie złożyć wniosek o zezwolenie na wycięcie drzewa?

Ustawa o ochronie przyrody została zmieniona art. 29 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw.Z wnioskiem o wycinkę drzew lub krzewów występuje posiadacz nieruchomości - za zgodą właściciela tej nieruchomości a także właściciel urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz innych urządzeń podobnych nie należących do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa oraz posiadacz nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (np. spadkobierca).Ponadto nie wymaga się żadnych zgód na wycięcie: krzewu lub krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 metrów kw., drzew i krzewów owocowych oraz krzewów ozdobnych (z wyjątkiem rosnących w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków bądź na terenach zieleni publicznej).. Od 28 sierpnia 2015 roku obowiązują nowe przepisy ustawy o ochronie przyrody dotyczące między innymi usuwania drzew i krzewów.. Zezwolenie na wycinkę.Zgłoszenia zamiaru wycinki może dokonać właściciel/le działki podając w nim: imię, nazwisko, adres, telefon i miejscowość oraz oznaczenie działki na której zlokalizowane są planowane do usunięcia drzewa.. Wniosek o usunięcie drzew i krzewów rosnących w pasie drogowym OPIS SPRAWY / ZADANIA : Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości.Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa powinno zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości..

Zgłoszenie o zamiarze wycięcia drzewa powinno zawierać m. in.

(ilość, drzewo, krzew) .. (gatunek) 2.Masz obowiązek złożyć wniosek o zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów w każdym z poniższych przypadków: Jesteś właścicielem nieruchomości, z której chcesz usunąć drzewo, prowadzisz działalność gospodarczą, a wycinka jest z nią związana - bo na przykład chcesz przygotować parking dla klientów.Burmistrz Miasta i Gminy.. Zgłoszenie zamiaru wycinki drzew.. proszę o wydanie mi zezwolenia na wycięcie na wymienionej nieruchomości:Warto bowiem wiedzieć, że zwracanie się np. do urzędu gminy z wnioskiem o wycinkę drzewa sąsiadującego z własną działką nie ma w ogóle sensu.. (adres, nr działki itd.). Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, będąc właścicielem nieruchomości (pasa drogowego) przekazuje wniosek (plan wyrębu)do właściwego Urzędu Gminy.Zezwolenie na wycinkę drzew wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta.. (dane urz ędu miasta lub gminy do której kierowany jest wniosek) Zwracam si ę z pro śbą o wydanie zezwolenia na wycink ę: 1) .. szt. drzew / krzewów* gatunku .. o obwodzie .. cm, powierzchni ę w m 2 gruntu, na której rosn ą krzewy**: ….. m 2,Zezwolenie muszą uzyskać przedsiębiorcy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz osoby fizyczne, którym urząd odmówił zgody na wycięcie drzew lub krzewów po dokonaniu zgłoszenia o zamiarze usunięcia..

proszę o wydanie mi zezwolenia na wycięcie na wymienionej nieruchomości: 1.

Jeśli zgłoszenie dotyczy drzew lub krzewów na nieruchomości wpisanej do .. Wniosek składa się do urzędu miasta lub gminy.. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością.Wniosek o zezwolenie na wycięcie drzew - wycinka zgodna z prawem Nie wszystkie drzewa i krzewy możemy usuwać z naszej działki bez zezwolenia..

2. Wydanie decyzji w sprawie usunięcia drzew /krzewów na wniosek - tryb uzyskiwania decyzji.

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew,krzewów.. (dane urzędu miasta lub gminy, do której kierowany jest wniosek) Zwracam się z prośbą o wydanie zezwolenia na wycinkę:.. szt. drzew / krzewów* gatunku .. o obwodzie .. cm, powierzchnię w m 2 gruntu, na której rosną krzewy**: .. m 2,. szt. drzew / krzewów* gatunku .. o obwodzie .. cm,Do wniosku o wycięcie drzewa załączamy: oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością (na przykład właściciel, użytkownik wieczysty, dzierżawca) lub o prawie własności urządzeń przesyłowych, oświadczenie właściciela działki, że zgadza się na wycięcie drzew i krzewów - tylko jeśli nie jesteśmy właścicielem działki lub użytkownikiem wieczystym,Jeśli chcesz usunąć drzewa lub krzewy rosnące na nieruchomości będącej własnością gminy, to wniosek złóż do starostwa.. Pliki do pobrania: 1.. Urzędy rozpatrują bowiem jedynie wnioski samych właścicieli i wydają zgody, a nie nakazy wycięcia drzewa (takiej zgody wymaga większość drzew - poza owocowymi - w określonym .Wniosek o zezwolenie na wycięcie drzew.. Gdy gminą tą jest miasto na prawach powiatu, wniosek złóż do urzędu marszałkowskiego.Jeśli zamierzamy wyciąć inne drzewo czy krzewy, musimy udać się do urzędu gminy po zezwolenie.. Proszę o wydanie zezwolenia na usuniecie (wycinkę, przesadzenie *) (drzewa, krzewu*) z gatunku.Chcąc wyciąć drzewo trzeba dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa bądź złożyć wniosek o zezwolenie na wycinkę..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt