Wzór umowy transferowej zawodnika

Pobierz

dla każdej ze stron.. Dwa podpisy i pieczęć Dwa podpisy i pieczęćZawodnik / w przypadku umowy transferowej ustęp usunąć ] § 2 1.. Wniosek o przyznanie licencji.docx .. rewers_Formularz danych_Karta rejestracyjna zawodnika_rewers.pdf.. umowa transferowa aneks do umowy - skrÓcenie / wydŁuŻenie wypoŻyczenia deklaracja gry amatora nowe!. si˝ do ich bezwzgl˝dnego przestrzegania.. Kopię tego wniosku należy przesład jednocześnie doWszelkie inne ustalenia zawarte w umowie transferowej nie ulegają zmianie.. Kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej - WZÓR.. Uchwały (4) Deklaracja gry piłkarza amatora.. Pobierz.. nr II/12 z dnia 19 maja 2002 roku Zarz!du Polskiego Zwi!zku Pi*ki No8nej, stanowi!ce za*!cznik do niniejszego kontraktu.. ustalania wysokości ekwiwalentu za wyszkolenie STRUKTURA NOWEGO MODELU ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH K-PZPN Kontrakt profesjonalny - umowa o pracę Umowa transferowa Skład .wydane na podstawie umowy transferowej.. Kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej.. Pobierz.. Wzór Świadectwa Transferu stanowi załącznik nr 4a. 10.2.. Wniosek zawodnika oraz oświadczenie klubu .Przypominamy, że 1 lutego 2018 roku rozpoczął się okres dokonywania zmian przynależności klubowej zawodników.. Zimowe okno transferowe trwać będzie do dnia rozpoczęcia rozgrywek rundy wiosennej w klasie rozgrywkowej do której zawodnik ma zostać uprawniony..

Wzór umowy transferowej stanowi załącznik nr 4.

Sprawozdanie sędziego - nowy wzór.. Extranet - instrukcja rejestracji zawodnika przez klub Objaśnienie do Uchwały ws.. Klub ZawodnikRejestracja zawodników i transfery.. Kluby oświadczają, iż niniejsza umowa wchodzi w życie z momentem podpisania kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej/deklaracji gry amatora przez .Strony ustalają, że umowa nabiera mocy prawnej z dniem podpisania lecz uprawnienie zawodnika do gry w barwach Klubu Pozyskującego zostanie dokonane przez PZPN lub Śląski ZPN w Katowicach po spełnieniu warunków określonych w § 4 niniejszej umowy.. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania, przy czym Kluby przyjmują do wiadomości, iż potwierdzenie i uprawnienie Zawodnika może nastąpić w okresach transferowych, określanych odrębnymi przepisami PZPN.. Kopię tego wniosku należystatusu zawodników, występujących w polskich klubach piłkarskich oraz zasad zmian przynależności klubowej - aktualny stan prawny: z dnia 11 lutego 2010 roku Kluczowy dokument: Załącznik do Uchwały II/12 - typowy kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej (umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna)Oświadczenie klubu odstępującego - zawodnik wolny..

2.Wzor umowy transferowej Dodano: 23-02-2015 Pobrań: 2 439.

Niniejsza umowa została sporządzona w 3 egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron i LZPN.. Dodatkowe uzgodnienia pomiędzy Stronami: [wpisać dodatkowe ustalenia pomiędzy Stronami / w przypadku braku dodatkowych ustaleń wpisać: BRAK] § 3Niniejsza umowa została sporządzona w .. jednobrzmiących egzemplarzach, po .. egz.. § 6 Wszelkie ewentualne spory wynikłe pomiędzy stronami zawierającymi niniejszazawodnikiem profesjonalnym", przyj˝te Uchwa*!. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.. ustalania ekwiwalentu Uchwała dot.. Za zawodników profesjonalnych uznani będą zawodnicy, posiadający z klubem umowę zawartą wg wzoru PZPN (kontrakt) oraz zawodnicy, którzy otrzymują z tytułu uprawiania piłki nożnej lub działalności z tym związanej wynagrodzenie, względnie inne świadczenie pieniężne lub rzeczowe, wyższe od określonego w § 7.. Przez podpisanie niniejszej umowy transferowej Kluby Pozyskujący i Odstępujący potwierdzają znajomość przepisów dotyczących zmiany przynależności zawodnikówKluby oświadczają, iż Zawodnik wyraził zgodę na zmianę przynależności klubowej w formie pisemnego oświadczenia, stanowiącego załącznik do niniejszej umowy transferowej.. Przez podpisanie niniejszego kontraktu Zawodnik oraz Klub potwierdzaj!. Sprawozdanie z turnieju Orlika/Żaka.. Zbiorczy wykaz deklaracji gry piłkarza amatora ..

Niniejsza umowa nie jest równoznaczna ze zwolnieniem zawodnika.

zaŁĄcznik do dga - zgoda na przetwarzanie danych - zawodnik nieletni nowe!. 13.Wszystkie ewentualne spory wynikłe pomiędzy stronami zawierającymi niniejszą umowę będą rozstrzygane z obowiązującymi przepisami PZPN.. Lista zgłoszonych zawodników pdf wordtabele opŁat transferowych.. potwierdzają znajomość przepisów dotyczących zmiany przynależności zawodnikówtransferowa zawodnika piłki nożnej o statusie amatora.. W serwisie można znaleźć niezbędne informacje dotyczące: umowa o pracę, umowa kupna sprzedaży, umowa przedwstępna, pożyczka.Wzór umowy z klubem młodzieżowym.docx.. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania, przy czym Kluby przyjmują do wiadomości, iż potwierdzenie i uprawnienie Zawodnika może nastąpić w okresach transferowych, określanych odrębnymi przepisami PZPN.. znajomo,1 powy8szych przepisów i zobowi!zuj!. wzory dokumentÓw.. Wzór umowy transferowej stanowi załącznik nr 4.. 4 Sprawy finansowe i ubezpieczenia zawodnika b d uregulowane odr bn umow pomi dzy zawodnikiem a Klubem.. zaŁĄcznik do dga - zgoda na przetwarzanie danych - zawodnik peŁnoletni porozumienie ws.. dla każdej ze stron.. §6.W przypadku zawodników nieamatorów inne warunki ( np: zakwaterowanie, wynagrodzenie oraz ubezpieczenia społeczne itp. ) powinny być przedmiotem oddzielnej umowy zawartej pomiędzy zawodnikiem a KLUBEM POZYSKUJĄCYM.10..

Przez podpisanie niniejszej umowy transferowej Kluby Pozyskujący i Odstępujący .

Podręcznik Licencyjny dla klubów IV ligi na sezon 2019-2020 i następne Pobierz .. Przez podpisanie niniejszej umowy transferowej Kluby Pozyskujący i Odstępujący potwierdzają znajomość przepisów dotyczących zmiany przynależności klubowej zawodników i zobowiązują się do ich bezwzględnego przestrzegania.Umowa transferowa word Umowa transferowa pdf Aneks do umowy transferowej Oświadczenie zawodnika (12 miesięcy) Wniosek o przeniesienie do wyższej kategorii wiekowej.. 5 Klub odst puj cy zobowi zany jest przekaza kart chipow zawodnika do klubu pozyskuj cego.. Umowa transferowa definitywnego.. Prawo do występowania z wnioskiem o wydanie Świadectwa Transferu przysługuje klubowi, do którego zamierza się przenieśd zawodnik.. Wzór Świadectwa Transferu stanowi załącznik nr 4a. 10.2.. Właściwym do tego dokumentem jest oświadczenie klubu odstępującego z pieczęcią oraz podpisami osób upoważnionych.. KLUB POZYSKUJĄCY KLUB ODSTĘPUJĄCY (dwa podpisy i pieczęć klubowa) (dwa podpisy i pieczęć klubowa)Wzory dokumentów związanych ze zmianą przynależności klubowej i uprawnianiem zawodników są dostępne w zakładce "Pobierz" a następnie po rozwinięciu listy "Zmiana przynależności i uprawnienia" -> TUTAJ.. 12.Znajdź potrzebną ci umowę- darmowe wzory umów wraz z przykładami, komentarz do umów - Umowy to profesjonalny serwis, w którym się dowiesz wszystko o umowach.. Strony ustalają poniższe warunki finansowe realizacji przedmiotu umowy: [wpisać wszystkie ustalenia finansowe umowy] 2.. Dokumenty wymagane przy zmianie przynależności klubowej zawodnika: Umowa transferowa (typu czasowego lub definitywnego .3 Wszelkie opB aty zwi zane z transferem ponosi Klub Pozyskuj cy.. Umowa transferu czasowego.. Pobierz.. Niniejsza umowa została sporządzona w .. jednobrzmiących egzemplarzach, po .. egz.. rozwiĄzania deklaracji .Wzór umowy z klubem młodzieżowym 16.86 KB 5311 pobrań Przepisy licencyjne dla klubów IV ligi i klas niższych 2020/2021 i następne1.. 102.67KB Pobierz .. W serwisie można znaleźć niezbędne informacje dotyczące: umowa o pracę, umowa kupna sprzedaży, umowa przedwstępna, pożyczka.· Umowa transferowa definitywnego · Zbiorczy wykaz deklaracji gry piłkarza amatora · Lista zawodników uprawnionych do gry (podstawowa) · Kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej - WZÓR · Wniosek zawodnika oraz oświadczenie klubu odstępującego11.. Kliknij tutaj żeby pobrać .Świadectwo Transferu wydane na podstawie umowy transferowej.. 47.ZAŁĄCZNIK NR 2 do Uchwały nr VIII124 z dnia 14 lipca 2015 roku- awers .Sprawy finansowe i ubezpieczenia zawodnika będą uregulowane odrębną umową pomiędzy zawodnikiem a Klubem..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt