W sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli

Pobierz

z 2003 r. nr 132, poz. 1231)Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. poz. 1128) .. Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru planu postępowań o .. Jeden egzemplarz protokołu doręcza się inwestorowi bezzwłocznie po przeprowadzeniu kontroli, drugi egzemplarz przekazuje się organowi wyższego stopnia, a trzeci pozostaje we właściwym organie.Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2006 r. w sprawie wzoru protokołu z przeprowadzenia kontroli owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży, poddawanych biodegradacji lub kompostowaniu oraz wzoru protokołu kontroli wykonywania czynności uniemożliwiających wprowadzenie do obrotu lub bezpośredniej konsumpcji owoców i warzyw nieprzeznaczonych do .Protokół zawiera ustalenia dokonane podczas kontroli, w tym opis, na czym polegało nieprawidłowe wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego od pracy.. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U.03.). 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. Nr 129, poz. 1441) zarządza się, co następuje:Plik ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)z dnia 23 czerwca 2003 r.w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli(Dz. U. Nr 132 poz. 1231).doc na koncie użytkownika eff88 • folder U S T A W Y • Data dodania: 8 wrz 2011rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli, rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania kontroli działania organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz wzoru protokołu kontroli i sposobu jego sporządzania,Zakończyłeś budowę obiektu budowlanego i chcesz rozpocząć jego użytkowanie?.

Osoba kontrolowana może wnieść uwagi do protokołu.

3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn.. 3 Prawa budowlanego.. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. .. KONTROLI OBOWIĄZKOWEJ zakończonej budowy obiektu budowlanego przeprowadzonej na podstawie art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Decyzje w sprawie uprawnień do .. 2003 nr 132 poz. 1231 z póżn.. zmianami)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury(1) z dnia 23 czerwca 2003 r.w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli (zakończonej budowy obiektu budowlanego)Dz. U. z 2003 r. Nr 132, poz. 1231Na podstawie art. 59d ust.. - wydane na podstawie art. 59d ust.. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli (Dz.U.. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn.. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych .w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli (Dz. U. Nr 132, poz. 1231) Na podstawie art. 59d ust.. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994Formularz został zamieszony w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli.. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli Pokaż treść w pełnym okniez dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli Na podstawie art. 59d ust..

w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli (Dz. U. z dnia 29 lipca 2003 r.) Na podstawie art. 59d ust.

2003 nr 132 poz. 1231).. zm. 2)) zarządza się, co następuje: § 1.. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.1.. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru protokołu z kontroli osobistej oraz wzoru protokołu przeglądania zawartości bagaży lub sprawdzania ładunkówWzór takiej tabeli stanowi załącznik do rozporządzenia ministra administracji i cyfryzacji z 6 marca 2012 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy (DzU z 2012 r., poz. 250).Plik ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)z dnia 23 czerwca 2003 r.w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli(Dz. U. Nr 132 poz. 1231).doc na koncie użytkownika karoli_fo • folder Uprawnienia budowlane • Data dodania: 12 cze 2011w sprawie wzoru protokołu kontroli, wzoru legitymacji i oznaki służbowej inspektora rybołówstwa morskiego oraz wzoru flagi administracji rybołówstwa morskiego.. Tekst pierwotny.. 4 ustawy - Prawo budowlane.. Rozporządzenie określa wzór protokołu obowiązkowej kontroli obiektu budowlanego dopuszczanego do użytkowania.rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli, rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania kontroli działania organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz wzoru protokołu kontroli i sposobu jego sporządzania,ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiórek obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroliPrzepis obowiązkowej kontroli określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. Nr 120, poz. 1127 oraz z 2004 r.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli (Dz.U.03.).

...Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli.

3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. .. na podstawie § 1 ust.. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 .rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli (Dz. U. poz. 1231) wydane na podstawie art. 64 ust.. w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli (Dz. U. z dnia 29 lipca 2003 r.) Na podstawie art. 59d ust.. Określa się wzór protokołu obowiązkowej .ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli.. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.Typ dokumentu: rozporządzenie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli (Dz.U..

Ustalenia kontroli zawarte w protokole kontroli, są podstawą do niewypłacenia pracownikowi zasiłku.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt