Wydłużenie etapu edukacyjnego uzasadnienie

Pobierz

Dokument archiwalny.. 6.1 PROCEDURA WYDŁUŻENIA ETAPU EDUKACYJNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SŁAWSKU Podstawa prawna : Rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz.204, &5 ust.. potrzebuje więcej czasu na opanowanie umiejętności językowych, matematycznych oraz w zakresie grafomotoryki.. Informacje dotyczące wydłużenia etapu edukacyjnego oraz dalsze działania wobec ucznia powinny również znaleźć odzwierciedlenie w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, który powinien być zmodyfikowany odpowiednio do potrzeb ucznia.opinię o postępach ucznia, w której określa argumenty uzasadniające wydłużenie etapu edukacyjnego.. Zespół na podstawie szczegółowej analizy osiągnięć edukacyjnych ucznia opracowuje opinię o postępach ucznia, w której określa argumenty uzasadniające wydłużenie etapu .decyzji o wydłużeniu etapu edukacyjnego.. 5) Zespół na podstawie szczegółowej analizy osiągnięć edukacyjnych i poziomu funkcjonowania ucznia opracowuje opinię o postępach ucznia, w której określa argumenty uzasadniające wydłużenie etapu edukacyjnego.Ze względu na ograniczenia spowodowane niepełnosprawnością …….. Przewodniczący Zespołu w terminie 5 dni przed planowanym posiedzeniem rady pedagogicznej na wydłużony etap edukacyjny informuje Dyrekcję o wynikach pracy Zespołu.Zajrzyjmy do rozporządzenia MEN z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, które precyzuje jakie warunki należy spełnić, aby niektórzy uczniowie mogli skorzystać z dłuższego okresu nauki, umożliwiającego w sposób adekwatny do możliwości realizacje podstawy programowej.Wniosek o wydłużenie etapu edukacyjnego powinien być skierowany do dyrekcji szkoły..

W celu wydłużenia uczniowi etapu edukacyjnego potrzebna jest pisemna zgoda rodzica lub prawnego opiekuna.

Zespół na podstawie szczegółowej analizy osiągnięć edukacyjnych ucznia opracowuje opinię o postępach ucznia, w której określa argumenty uzasadniające wydłużenie etapu edukacyjnego.. Dla uczniów niepełnosprawnych można przedłużyć okres nauki na każdym etapie edukacyjnym o jeden rok, zwiększając proporcjonalnie wymiar .Do wniosku o wydłużenie etapu edukacyjnego kierowanego do Zespołu może być dołączona opinia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej lub inna dokumentacja ( opinia pedagoga, psychologa, logopedy, itp.).Dokumentację w związku z wydłużeniem etapu edukacyjnego stanowić będą: 1) uchwała rady pedagogicznej (decyzja rady pedagogicznej .Wydłużenie etapu edukacyjnego stosuje się do ucznia, u którego niepełnosprawność powoduje spowolnienie tempa pracy i utrudnia opanowanie treści programowej w czasie przewidzianym w planie nauczania na dany rok szkolny.. Zespół, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej na posiedzeniu w dniu ……………………….. zaopiniował ……………………………………….wniosek o wydłużenie etapu edukacyjnego uczniowi/uczennicy ……………………………………………….na poziomie klasy ………………………w szkole .Jeśli pojawiają się obawy, że uczeń może mieć problemy z ukończeniem szkoły, do końca lutego (w ostatnim roku danego etapu edukacyjnego) należy podjąć decyzję w sprawie wydłużenia tego etapu edukacyjnego..

7.postępach ucznia, w której określa argumenty uzasadniające wydłużenie etapu edukacyjnego.

Data publikacji: 16 sierpnia 2017 r. Poleć znajomemu.. Uczeń czyni stopniowe postępy, ale wydłużenie etapu edukacyjnego w roku szkolnym 2011/12 umożliwiłoby mu opanowywanie umiejętności zgodnie z indywidualnym tempem rozwoju.Dokumentację w związku z wydłużeniem etapu edukacyjnego stanowić będą: 1) uchwała rady pedagogicznej (decyzja rady pedagogicznej powinna znaleźć uzasadnienie w szczegółowej analizie sytuacji edukacyjnej ucznia - zapis w protokole posiedzenia rady pedagogicznej, zasady podejmowania uchwały zgodnie z regulaminem rady pedagogicznej),3) potwierdzenie zgody rodziców na wydłużenie etapu edukacyjnego (lub np. wniosek rodziców, kiedy to z ich inicjatywy rozważana jest decyzja w powyższej sprawie).. Kierownik projektu (o ile nie jest to sprzeczne z regulacjami obowiązującymi w podmiocie) lub podmiot na wniosek kierownika projektu mogą dokonać w projekcie: zmian .OPINIA ZESPOŁU O WYDŁUŻENIU ETAPU EDUKACYJNEGO Zespół, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, na posiedzeniu w dniu ……………………….. zaopiniował wniosek o wydłużenie etapu edukacyjnego dla ucznia ……………………..

Rozpoznanie wynikające z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (tu zalecenie, uzasadnienie i sytuacja... 2.

Nie trzeba do niego załączać opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej - wystarczy dokument potwierdzający niepełnosprawność dziecka, czyli orzeczenie o niepełnosprawności, które znajduje się w dokumentacji szkolnej ucznia.Wniosek o wydłużenie etapu edukacyjnego powinien być skierowany do dyrekcji szkoły.. 8.Opinia rekomendująca przedłużenie uczniowi okresu nauki powinna zawierać analizę osiągnięć edukacyjnych ucznia i wskazywać na uzasadnioną potrzebę przedłużenia etapu edukacyjnego.. Uczeń, któremu wydłuża się etap kształcenia, na zakończenie pierwszego roku realizacji wydłużonego cyklu:Re: Wydłużenie etapu edukacyjnego 1.. Opracowuje się ją na podstawie rozpoznanych indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia, z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych.Do wniosku o wydłużenie etapu edukacyjnego kierowanego do Zespołu może być dołączona opinia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej lub inna dokumentacja.. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia (tu mocne strony ucznia, trudności w nauce, funkcjonowanie.. 3.Zakres dostosowania .W poprzednim roku szkolnym uczennica pracowała podczas zajęć w miarę swych możliwości, pozyskane wiadomości i umiejętności wymagały bardzo wielu powtórzeń i utrwalania, przez co zespół nauczycieli uczących ..

Decyzję podejmuje rada pedagogiczna, za zgodą rodziców, do końca lutego (w ostatnim roku danego etapu edukacyjnego).

Przewodniczący Zespołu przedstawia Radzie Pedagogicznej uzasadnienie wniosku o przedłużenie etapu edukacyjnego na posiedzeniu klasyfikacyjnym za I półrocze roku szkolnego.. Nie trzeba do niego załączać opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej - wystarczy dokument potwierdzający niepełnosprawność dziecka, czyli orzeczenie o niepełnosprawności, które znajduje się w dokumentacji szkolnej ucznia.OPINIA ZESPOŁU DOTYCZĄCA WYDŁUŻENIA ETAPU EDUKACYJNEGO.. Przewodniczący Zespołu przedstawia Radzie Pedagogicznej uzasadnienie wniosku o przedłużenie etapu edukacyjnego na posiedzeniu klasyfikacyjnym za I półrocze roku szkolnego.4) Do wniosku o wydłużenie etapu edukacyjnego kierowanego do Zespołu może być dołączona dodatkowo dokumentacja.. Zespół, na podstawie szczegółowej analizy osiągnięć edukacyjnych ucznia, opracowuje opinię o postępach ucznia, w której określa argumenty uzasadniające wydłużenie etapu edukacyjnego.Przedłużenie etapu edukacyjnego może więc nastąpić w szkole masowej, integracyjnej i specjalnej.. Do wniosku o wydłużenie etapu edukacyjnego kierowanego do Zespołu może być dołączona opinia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej lub inna dokumentacja.. Treści te uczeń realizuje, o co najmniej jeden rok szkolny dłużej.wpisuje opinię o postępach ucznia, w której określa argumenty uzasadniające wydłużenie etapu edukacyjnego( taką jak we wniosku).W wierszu 5-SP, 16-GS,11-PP tejże tabeli wpisujemy: Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia….wydłużono etap edukacyjny na rok szkolny 20./20… .. Przewodniczący Zespołu przedstawia Radzie Pedagogicznej uzasadnienie wniosku o przedłużenie etapu edukacyjnego na posiedzeniu klasyfikacyjnym za I półrocze roku szkolnego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt