Pełnomocnictwo do wydziału budownictwa

Pobierz

Wydział Architektury i Budownictwa wykonuje zadania należące do właściwości rzeczowej organu administracji architektoniczno - budowlanej pierwszej instancji w myśl przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.. Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa ogólnego, wykonywane czynności przez pełnomocnika w imieniu przedsiębiorcy nie .Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - B-4 rtf, 79 kB metryczkaPełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie tylko do czynności zwykłego zarządu.. Obsługa bezpośrednia interesantów odbywa się w poniedziałki, środki i piątki w godzinach pracy Urzędu.. Akta sprawy wraz z odwołaniem i pismem przewodnim starosta .Wydział Architektury i Budownictwa Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę, zgłoszenia, oświadczenia B-4.docx Klauzula RODO.odt Opis techniczny do przydomowych oczyszaczalni ścieków.docx Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane B-3.docxOGŁOSZENIE: Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Dębicy zwraca się z prośbą o przesyłanie plików DXF plansz Projektów Zagospodarowania Działki (wersja max 2000, rozbite bloki) do dokumentacji składanych do tutejszego Wydziału z wnioskami o pozwoleniu na budowę drogą elektroniczną e-mail: ..

pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej) - jeżeli inwestor działa przez ...8.

Druk - Pełnomocnictwo.. Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (B-2) 4.. Uzupełnianie wniosku prowadzonego postępowania doc53.5 kB.. Uwagi.. Wniosek o zawieszenie - podjęcie zawieszonego postępowania doc56.5 kB.UZYSKANIE DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH (BB-01) WYMAGANE DOKUMENTY.. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3) 5.. Opłaty skarbowe należy wpłacać na rachunek: Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy GETIN NOBLE BANKStarostwo Powiatowe w Olsztynie Plac Bema 5, 10-516, Olsztyn tel.. Druk Informacji uzupełniającej zawierającej dane kolejnych inwestorów i nieruchomości, adresy skrzynek ePUAP - wersja WORD.. Wydział Architektury i Budownictwa realizuje zadania w zakresie:W przypadku działania przez pełnomocnika albo prokurenta - pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy albo dokument stwierdzający udzielenie prokury /oryginał lub jego odpis urzędowo poświadczony - Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie/..

Pełnomocnikiem może być jedynie osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.Druk pełnomocnictwa w sprawach kierowanych do wydziału Architektury i Budownictwa doc55.5 kB.

W przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika - pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.. Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie .Pozwolenie na budowę obiektu budowlanego zostaje wydane na wniosek inwestora (druk do pobrania).. Adres pełnomocnika do doręczenia urzędowej korespondencji- z chwilą złożenia w organie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii, Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej (np. przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę, zatwierdzenia projektu budowlanego), nie wydano zaświadczenia lub pozwolenia.za pozwolenia na budowę na przebudowę lub remont obiektu budowlanego - 50 % opłaty obliczonej wg stawek z niżej zamieszczonej tabeli.. Dokumentem stwierdzającym udzielenie prokury może być również odpis aktualny z KRS .Miejsce złożenia odwołania..

W tytule e-mail proszę o podanie nr działki ...Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17 z ... Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest pełnomocnictwo określające ich rodzaj.

B-1-wniosek-o-pozwolenie-na-budowę B-2 zgłoszenie budynku jednorodzinnego B-3 OŚWIADCZENIE O PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ B-4 INFO UZUPEŁNIAJĄCE oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania PB-2 zgłoszenie od 18.02.2021 PB-3 wniosek o pozwolenie na rozbiórkę od 26.02.2021DRUKI DO POBRANIA: 1.. W sprawach o pozwolenie na budowę, ale też dotyczących zgłoszenia budowy czy postępowań legalizacyjnych możesz ustanowić pełnomocnika, czyli osobę, która będzie Cię reprezentować w postępowaniu przed organem.. Informacje ogólne o wydziale; Zadania wydziału / załatwianie spraw; Wykaz robót wymagających zgłoszenia / niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia; Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie; Druki i wnioski dostępne w Wydziale Architektury i BudownictwaUWAGA: Zgłoszenie dokonania budowy przyłączy jest indywidualnym wyborem Inwestora (art. 29 a - ustawa prawo budowlane).. Wyróżnia się trzy rodzaje pełnomocnictw: ogólne, rodzajowe, szczególne.. Wniosek o wydanie duplikatu doc29.5 kB.. Sprawy związane z budownictwem mieszkaniowym nie podlegają opłacie skarbowej zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r.Wydział Architektury..

-3.pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę zjazdu z drogi, dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Druk -Zgoda na przeniesienie decyzji, zgłoszenia.. 1.Druk oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.. Druk Informacji uzupełniającej zawierającej dane kolejnych .Pełnomocnictwo nie jest umową, a jednostronnym oświadczeniem mocodawcy, który upoważnia osobę trzecią - pełnomocnika do wykonywania czynności w jego imieniu.. Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B-1) 2.. Wniosek o uchylenie - wygaszenie decyzji doc51 kB.. Wniosek podpisuje Inwesor lub osoba działająca w jego imieniu na podstawie udzielonego przez Inwestora pełnomocnictwa.. Uzyskanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę oraz przeniesienie zgłoszenia na budowę.. Pozostałe zadania Wydziału Architektury i Budownictwa.. Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga budowa/roboty budowlane, o których mowa w art. 30 ustawy Prawo BudowlaneWydział Administracji Architektoniczno - Budowlanej; 1. : 89 521 05 19 fax: 89 527 24 14 ŁNOMOCNICTWO Stosownie do dyspozycji art. 32 i 33 § 1 i 2 Kodeksu post ępowania administracyjnego, niniejszym udzielam pełnomocnictwa .. (imi ę i nazwisko pełnomocnika i stopie ń pokrewie ństwa) .. (adres) do reprezentowania mnie przed organami administracji publicznej w sprawie:do załatwiania wszelkich spraw związanych z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę, złożeniem zgłoszenia zamiaru budowy/rozbiórki, zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania, wniosku o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu z odbiorem dziennika budowy z odbiorem zaświadczeń, złożeniem oświadczenia w moim imieniu o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane*.. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub wykonania robót budowlanych.-2.. OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANEPełnomocnictwo powinno zawierać dane personalne osoby upoważnionej umożliwiające jej identyfikację i być podpisane przez: - wnioskodawcę - gdy inwestorem jest osoba fizyczna, - osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy.. Pełnomocnik.. Inwestor jest zobowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (ul. Dworcowa 1, 72-100 Goleniów) Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę .. PEŁNOMOCNICTWO - jeśli Inwestor udzielił pełnomocnictwa.. Inwestor występuje o wydanie dziennika budowy do Wydziału Architektury i Budownictwa.. WNIOSEK ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt