Wniosek o awans nauczyciela stażysty

Pobierz

Zatwierdzony plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z jego realizacji.. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje nauczyciela stażysty, Zaświadczenie Dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz zajmowanym przez niego stanowisku, Zatwierdzony plan rozwoju zawodowego nauczyciela,Art.. 8 pkt 2 KN: wniosek nauczyciela mianowanego o rozpoczęcie dodatkowego stażu w związku z powtórnym nieuzyskaniem akceptacji komisji kwalifikacyjnej.. Podstawa prawna Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela -tekst jednolity Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy -Karta Nauczyciela oraz niektórychinnych ustaw .. Wniosek o podjęcie odpowiedniego postępowania kwalifikacyjnegoAkt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela stażysty.. Wniosek: Staż rozpoczyna się automatycznie, wniosek nauczyciela nie jest potrzebny.Jeżeli wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego lub dokumentacja, o której mowa w § 9, nie spełniają wymagań formalnych, dyrektor szkoły lub inny organ właściwy do nadania stopnia awansu zawodowego wskazuje szczegółowo stwierdzone braki i wzywa nauczyciela do ich usunięcia w terminie 14 dni .Jeżeli po otrzymaniu stopnia nauczyciela kontraktowego uzyskałeś poziom wykształcenia wyższy niż określony w akcie nadania stopnia awansu zawodowego, dyrektor wydaje na Twój wniosek nowy akt nadania uwzględniający posiadany przez Ciebie poziom wykształcenia (KN art. 9f ust.drugą turę składania wniosków, która trwa do 31 października..

Wzór wniosku.wniosek o awans zawodowy nauczyciela stażysty wzór.pdf (22 KB) Pobierz.

1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) oraz w związku z ubieganiem się o awans na stopień .. Awans zawodowy Staż nauczyciela.Wnioski nauczyciela i zaświadczenie dyrektora do komisji awansu zawodowego_2021.. Czytaj także: Zmiany w planie rozwoju nauczyciela-stażysty>> Dokumentacja wnioskuNauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku.nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy składają wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego w roku (kalendarzowym) uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodoweg o (nauczyciel stażysta do dyrektora szkoły, nauczyciel kontraktowy do organu prowadzącego szkołę)Tekst jednolity Rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018r.. 1 KN: wniosek nauczyciela o wydanie nowego aktu nadania odpowiedniego stopnia awansu zawodowego w związku z uzyskaniem innych kwalifikacji.. 2020 poz. 2200) w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli do komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej nauczyciel składa, oprócz wniosku i zaświadczenia od .Nauczyciel mianowany może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu..

3Wniosek nauczyciela stażysty o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.

zwracam się z prośbą o otwarcieObecnie awans zawodowy nauczycieli regulują: ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574), ze zmianami z 23 sierpnia 2019 roku (Dz. U. z 2019 r., poz. 1650).. Nauczyciel stażysta nie musi składać wniosku do dyrektora o możliwość rozpoczęcia stażu, dzieje się to automatycznie.. "Nauczyciel mianowany projekt planu rozwoju zawodowego załącza do wniosku o rozpoczęcie stażu skierowanego do dyrektora szkoły.. Zatwierdzony plan rozwoju zawodowego.W przypadku nauczyciela stażysty, któryw dniu 1 września 2018 r. odbywa .. zawodowego do wniosku o rozpoczęcie stażu skierowanego do dyrektora szkoły.. nauczyciela mianowanego beda przechowywane przez okres niezbedny do realizacji postepowania egzaminacyjnego na stopien nauczyciela.Zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia oraz zajmowanym stanowisku w okresie odbywania stażu.. W razie niedotrzymania terminów złożenia wniosków nauczyciele ci są obowiązani do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.Awans zawodowy nauczyciela stażysty na nauczyciela kontraktowego.. 4, wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku..

w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (t.j DZ. U.

Potrzebna dokumentacja.. o otwarcie stażu .. TECZKA B - dokumentacja związana z odbytym stażem.. 2020 poz. 2200) Nauczyciel kontraktowy i mianowany rozpoczynają staż na własny wniosek z początkiem roku szkolnego, czyli 1 września i do wniosku dołączają plan rozwoju zawodowego.Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, właściwy organ, o którym mowa w ust.. 9g ust.. Ocena dorobku zawodowego za okres stażu.. Dyrektor szkoły zatwierdza projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć lub zwraca go nauczycielowi do poprawy ze wskazaniem, w formie pisemnej, zakresu niezbędnych zmian.c) nauczycieli, którzy zakończyli staż na kolejny stopień awansu zawodowego przed dniem 1 września 2018 r., lecz do tego dnia nie otrzymali oceny dorobku zawodowego za okres stażu lub nie złożyli wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego (Art. )Wniosek o rozpoczęcie stażu także na zwolnieniu Nauczyciel przebywający na zwolnieniu lekarskim może wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego, jeżeli złoży wniosek o rozpoczęcie stażu (np. wyśle pocztą) w terminie 14 dniu od dnia rozpoczęcia zajęć.Awans zawodowy nauczyciela stażysty Zgodnie z artykułem 9d Karty Nauczyciela początkujący nauczyciel rozpoczyna staż na początku roku szkolnego (nie później niż w ciągu czternastu dni od rozpoczęcia zajęć) na wniosek skierowany do dyrektora szkoły.Awans zawodowy nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego - zakończenie stażu Zakres tematyczny: Regulacje prawne, wniosek, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, prezentacja dorobku zawodowego, przygotowanie do rozmowy.Wniosek..

... Dane osobowe nauczyciela skladajacego wniosek o awans zawodowy na stopien.

Powiadomienie pisemne dla nauczyciela stażysty, opiekuna oraz .Awans zawodowy nauczyciela stażysty.. Zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz zajmowanych przez niego stanowiskach w okresie odbywania stażu.. Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności: 1) poznać organizację, zadania i zasady .Awans na stopień nauczyciela kontraktowego Osoba nieposiadająca stopnia awansu zawodowego z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole uzyskuje stopień nauczyciela stażysty.. (podpis nauczyciela)Dyrektor szkoły lub inny organ właściwy do nadania stopnia awansu zawodowego powiadamia nauczyciela, który złożył wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego, o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy na co najmniej 7 dni przed dniem posiedzenia komisji.. Do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego dołącza się również: 1) opis i analizę sposobu realizacji jednego wymagania wybranego spośród określonych w § 8 ust.. W takim wypadku dyrektor wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.. Decyzja o ustaleniu wymiaru stażu zawodowego.. Zgodnie z przepisami Rozporzadzenia MEN z dnia 26 lipca 2018r.. 3 pkt 1-3 i jednego wymagania wybranego spośród określonych w § 8 ust..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt