Protokół czy notatka służbowa

Pobierz

Nie.PROTOKOŁY, SPRAWOZDANIA, NOTATKI SŁUŻBOWE Protokół jest sprawozdaniem, które sporządza się w formie aktu, ustalając przebieg wydarzeń, dokonane czynności lub stwierdzone fakty Rodzaje protokołów: • protokół zdawczo-odbiorczy, sporządzany jest przy przekazywaniu rzeczy i spraw, zawarte są w nim informacje o przekazywanych sprawach i warto­ściach materialnych, np. ilość, cena, wartość, miejsce i data sporządzania, określenie strony przekazującej i odbierającej .Notatka służbowa, służy do przekazywania informacji między komórkami organizacyjnymi lub pracownikami, wówczas gdy ustny przekaz nie jest wystarczający.. W nagłówku notatki wskazuje się, dla kogo jestNotatka służbowa z rozmowy telefonicznej wykonywana jest najczęściej wtedy, gdy przebieg rozmowy dotyczy ważnych spraw, które muszą zostać przekazane innym pracownikom.. W takim przypadku jest to jednak dokument stworzony w ramach udokumentowania kary porządkowej, a więc nie ma wątpliwości w tym przypadku, czy i gdzie powinien być przechowywany (część "B" akt osobowych).notatka służbowa to zapis tego co się wydarzyło, tak jak protokół np wypadku.. Ogólne zasady i normy dla korespondencji biznesowej.. Zasada szybkości i terminy postępowania - przedstawienie terminów postępowania określonych w Kpa oraz obowiązków organu w zakresie zawiadomienia o niezałatwieniu sprawy w terminie.Notatka służbowa z wizytacji Domu Pomocy Społecznej "Seniora Naftowca" w Krakowie przy ul. Kluzeka 6 W dniu 9 marca 2009r..

Protokół i notatka służbowa to formy dokumentowania czynności.

Jej główny cel to przekazywanie istotnych informacji między pracownikami lub poszczególnymi oddziałami danej organizacji.. Wypadek należy zgłosić na piśmie.. Warto jednak podkreślić, że taki dokument nie może być emocjonalnym oskarżeniem pracownika, a notatką, która przedstawia same fakty.Pytanie: Czy, prowadząc spotkanie ze wszystkimi pracownikami szkoły (nauczyciele i obsługa) na temat relacji interpersonalnych czy pracy zespołowej muszę sporządzić protokół, czy wystarczy notatka służbowa?. (imię i nazwisko) (stanowisko)NOTATKA SŁUŻBOWA ZE SPOTKANIA.. Często dokument ten sporządzany jest przez przełożonego po spotkaniu z osobą zatrudnioną - przykładem jest odmowa wykonania polecenia służbowego , niekwalifikującego się do nagany i upomnienia, czy konflikt pomiędzy pracownikami.Notatka służbowa to formalny dokument służący do wewnętrznej komunikacji w przedsiębiorstwach.. Warunkiem skuteczności czynnego żalu będzie również to, iż organ ścigania przed złożeniem zawiadomienia nie rozpoczął czynności .Protokół powypadkowy to dokument określający ustalone okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy, sporządzony przez zespół powypadkowy, który po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku, nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku, sporządza protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, według wzoru ustalonego w przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i .Protokół a notatka służbowa - omówienie sytuacji, kiedy należy sporządzić protokół, a kiedy wystarczające jest sporządzenie notatki służbowej..

Czy muszę zebrać podpisy pracowników?W praktyce najczęściej sporządza się więc protokół wysłuchania pracownika lub notatkę służbową.

W postępowaniu w sprawach o wykroczenia, podobnie jak i w innych procedurach zachodzi konieczność dokumentowania podejmowanych czynności procesowych.Strona postępowania administracyjnego jest zdania, że z dokonanej czynności organ powinien był sporządzić protokół, a nie notatkę służbową, gdyż ta czynność była istotna dla rozstrzygnięcia sprawy.. - poradnik portalu Praca.plOR.2511.1.32.2015 Notatka sł użbowa Sporządzona w dniu 2 grudnia 2015r.w związku z decyzją nr PI-7356-11-VI/2013/2015 z dnia 22 października 2015r.. Dnia .. o godz. .. odbyło się w .Notatka urzędowa jest procesowym dokumentem urzędowym.. lub spożywał alkohol w czasie pracy lub zajęć /* W dniu .. o godzinie .Rozmowa dyscyplinująca z pracownikiem - wzór takiej notatki powinien zawierać najważniejsze informacje z rozmowy, takie jak: opis sytuacji lub zdarzenia, które doprowadziły do rozmowy.. rzeczowe fakty na temat przebiegu kariery danej osoby w firmie.. Obowiązek zgłoszenia wypadku mają również wszyscy pracownicy, którzy byli świadkami zdarzenia.Czy, prowadząc spotkanie ze wszystkimi pracownikami szkoły (nauczyciele i obsługa) na temat relacji interpersonalnych czy pracy zespołowej muszę sporządzić protokół, czy wystarczy notatka służbowa?. Nie było świadków, były tylko notatki służbowe policjantów..

Przeczytaj nasz artykuł, z którego dowiesz się, kiedy notatka służbowa może być sporządzana przez pracodawcę!NOTATKA SŁUŻBOWA ZE SPOTKANIA - wzór pisma.

z polecenia i upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich pracownicy Zespołu Terenowego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach tj. Bożena Szymik - Starszy Specjalista oraz Katarzyna Ratka - referent prawny Prawnicy z Kancelarii Mecenasa Chróścielewskiego napisali apelację, a sąd drugiej instancji mnie uniewinnił, bo przecież nie można skazać człowieka na podstawie samych notatek.Pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym zdarzeniu swojego przełożonego, jeżeli jego stan zdrowia na to pozwala.. Powinna być prosta, zwięzła i krótka.. czy pisze notatkę z rozmowy z rodzicem czy z dzieckiem ,czy z nauczycielem (np jako pedagog) - to po prostu opis sytuacjiZapoznaj się z poradą na temat dokumentacji szkolnej - kiedy dyrektor ze spotkania sporządza protokół, a kiedy wystarczy notatka służbowa?. Dokumentowanie spotkań z nauczycielami i pracownikami obsługi - Portal OświatowySąd skazał mnie za włamanie.. warsztat: analiza pism, redagowanie wybranego pisma.. Komu powinien przekazywać notatki służbowe - na rzeczPROTOKÓŁ.. 2 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, notatkę urzędową sporządza się w odniesieniu do czynności co do których nie sporządza się protokołu, a także inne zdarzenia, które mają znaczenie dla postępowania.Organ podatkowy musi sporządzić zwięzły protokół z każdej czynności postępowania mającej istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, chyba że czynność została w inny sposób utrwalona na piśmie..

opis samej rozmowy - uwaga, nie ma tu miejsca na osądy czy wskazywanie winnego ...Może to być protokół z przesłuchania świadka, notatka służbowa pracownika, czy protokół z kontroli.

Czy muszę zebrać podpisy pracowników?Notatka służbowa policjanta i pracownika socjalnego z wizyty w środowisku w ramach procedury NK - wzory Kto ustala częstotliwość wizyt dzielnicowego w rodzinie?. Strona postępowania administracyjnego jest zdania, że z dokonanej czynności organ powinien był sporządzić protokół, a nie notatkę służbową, gdyż ta czynność była istotna dla rozstrzygnięcia sprawy.. Części składowe notatki: •część wstępna, •część zasadnicza, •wnioski.. warsztat: analiza kompozycji przykładowych notatek oraz zastosowanych w nich technik przekazu.Notatkę służbową należy dołączyć do akt pracownika.. spisany na okoliczność niedopuszczenia pracownika do pracy/*, studenta lub doktoranta do zajęć/* w związku z podejrzeniem, że stawił się do pracy lub na zajęcia po użyciu alkoholu .. Czy sporządzenie notatki zamiast protokołu powoduje, że organ powinien pominąć treść notatki przy załatwianiu sprawy?.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt