Przekroczenie uprawnień przez przewodniczącego rady gminy

Pobierz

Jest to tzw. przestępstwo urzędnicze.. Chodzi o przewodniczącego .Zgodnie z treścią artykułu 231 Kodeksu Karnego funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.. Przewodniczący ustąpił i od tego czasu nie jest ogłaszana sesja.. Wskazała jednocześnie, iż jedyną sankcją za przekroczenie uprawnień przez przewodniczącego Cebulę i nieprawidłowe wykonywanie swoich obowiązków jest jego odwołanie.Przewodniczący Rady Miasta w Łomiankach nie zwoływał sesji tak długo, że w końcu za niego obrady zarządziła wiceprzewodnicząca.. To rada gminy powinna bowiem zdecydować, czy rozpatrzenie skargi pozostaje poza jej kompetencją .Do rady gminy wpłynęła skarga na działania podejmowane przez jej przewodniczącego.. W statucie uszczegóławia się jego uprawnienia, ale nie można przyznać mu dodatkowych kompetencji.GÓRA KALWARIA Kilka dni temu Prokuratura Rejonowa w Piasecznie wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez przewodniczącego rady miejskiej Góry Kalwarii Jana Rokitę.. W jaki sposób należy tę sprawę załatwić?. Sprawa ma związek z działaniami przewodniczącego, który od września nie dopuszcza do swojego odwołaniaW wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 26 czerwca 1996 r. (sygn..

Istnieje możliwość odwołania rady gminy przez wyborców.

IV SA 695/96, LEX nr 26340) podkreślono, że w statucie gminy nie można upoważnić przewodniczącego rady do .Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód w Krakowie powiadomiła o wszczęciu śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego.. Czy rada gminy jest do tego właściwym organem?W świetle znowelizowanej w 2018 r. ustawy o samorządzie gminnym (art. 21a) począwszy od obecnej kadencji przewodniczący rady ma prawo wydawania, w związku z pełnioną funkcją, poleceń pracownikom urzędu gminy wykonującym zadania organizacyjne, prawne i inne związane z funkcjonowaniem rady, komisji i radnych.. Chodzi o nieprawidłowości dotyczące obsadzenia stanowiska dyrektora szkoły podstawowej w Jodłówce - ustalił Bochnianin.pl.. Pod koniec października Grażyna Rykała, przewodnicząca Rady Gminy w Łyszkowicach powiadomiła Prokuraturę .wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu ..

Przewodniczący rady gminy organizuje pracę rady i prowadzi jej obrady.

Śledztwo prowadzone jest w sprawie przekroczenia .Mam pytanie czy nakłanianie a wręcz polecenie przewodniczącego rady gminny aby nie podległa mu dyrektor jednostki zmieniła umowy o pracę swoim pracownikom Podkreślę że sytuacja miała miejsce na sesji rady gminy cytuje,, ma pani na następne posiedzenie rady przynieść zmienione umowy o pracę'' Czy słowa takie mogą być traktowane za 1 PRZEKROCZENIE UPRAWNIEŃ PRZEZ .przekroczeniu uprawnień przez funkcjonariusza publicznego, tj. burmistrza gminy R., w związku ze sprzedażą należących do tej gminy działek.. Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest od lipca 2019r.. Z przekroczeniem uprawnień mamy do czynienia wówczas, gdy sprawca podejmuje czynności nieleżące .Urzędnicy dopuszczający się przestępstw - poza karą orzeczoną przez sąd np. za przestępstwo przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków z art. 231 kodeksu karnego - mogą .Zdaniem Wojewody "Przyznanie przewodniczącemu rady gminy prawa do wskazywania właściwego organu lub przekazywania innym organom skarg, dla rozpatrzenia których rada nie jest właściwa stanowiłoby przekroczenie uprawnień przewodniczącego..

Miało się to dziać "w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez inne osoby".

2 tego samego artykułu stanowi, że zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie prac rady oraz prowadzenie obrad rady.Śledztwo w tej sprawie trwa od jedenastu miesięcy, a zaczęło się od zawiadomienia złożonego przez ówczesną wiceprezydent Kielc Danutę Papaj oraz przewodniczącego rady miasta Kamila Suchańskiego po lipcowej sesji rady miasta.Pod głosowanie miała wtedy trafić uchwała w sprawie wydzierżawienia na 30 lat działki o powierzchni 1,6 tys. m kw., na której miała stanąć komora .Ustawa stwierdza również w art. 14, iż uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.Chociaż tryb podejmowania uchwal nie jest w ustawie o samorządzie gminnym wyraźnie uregulowany, jednak na podstawie przepisów można wywnioskować, że aby uchwała była .Pan przewodniczący nie dopełnił swoich obowiązków i złamał prawo.. Jest podejrzana o "osobiste zaangażowanie" w sprawie dzierżawy miejskiej działki przez osobę, z którą jest spowinowacona.Szefowa Rady Gminy w Łyszkowicach złożyła zawiadomienie w prokuraturze.. Po przeprowadzeniu stosownych czynności procesowych, prokurator Prokuratury Rejonowej w W., wobec niestwierdzenia w działaniach burmistrz ElżbietyKadencja rady gminy trwa 5 lat, licząc od dnia wyboru (w latach trwała 4 lata)..

PR 4 Ds. przeciwko Katarzynie Z. podejrzanej przekroczenie uprawnień funkcjonariusza publicznego.

Początkowo sprawa została zgłoszona do Prokuratury Rejonowej w Bochni, ale ta - w celu uniknięcia podejrzeń o stronniczość - wniosła .Chodzi o przewodniczącego Rady Miejskiej w Skale Krzysztofa Sobczyka, który przerobił treść załącznika uchwały podjętej przez radnych w celu użycia tego dokumentu jako autentycznego .Prokuratorskie zarzuty przekroczenia uprawnień funkcjonariusza publicznego usłyszała w środę Katarzyna Zapała kielecka radna Koalicji Obywatelskiej.. po zawiadomieniu złożonym przez Zastępcę Prezydenta Miasta Kielce.Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego Zbigniew Łopusiewicz podczas ostatniej sesji rady powiatu wygłosił oświadczenie w sprawie niejasnych kryteriów przyznawania przez rząd środków finansowych z Funduszu Inwestycji Lokalnych.Przypomnijmy, Markowi Traczowi zarzucono w doniesieniu do CBA, (o którym pisaliśmy 19 sierpnia), m.in. korupcję, działanie na szkodę gminy, oraz przekroczenie uprawnień.I zarówno wiceprezydent Danuta Papaj, jak i przewodniczący Rady Miasta Kamil Suchański złożyli zawiadomienie do prokuratury, która 10 czerwca postawiła radnej zarzut "przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego".. Rozważamy całą tę sytuację pod kątem możliwości popełnienia czynu zabronionego z art. 231 paragraf 1 kodeksu karnego - przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego.Od grudnia ubiegłego roku Rada Gminy Mogilany w praktyce nie funkcjonuje..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt