Uzasadnienie wniosku o przyznanie dodatku zadaniowego

Pobierz

12 lipca 2021 r. zatrudniona nabyła prawo do nagrody jubileuszowej.Uzasadnienie Zgodnie z art. 140 ust.. Określenie powierzonego zadania oraz planowany rezultat (w załączeniu harmonogram pracy):.. zadaniowego * Na podstawie § 17 ust.1 i 2 Regulaminu wynagradzania pracowników UG, wnioskuję o przyznanie dodatku zadaniowego dla: Imię i nazwisko pracownika.. Oświadczam, że zapoznałem .Załącznik nr 12 do Regulaminu Wynagradzania Uniwersytetu Pedagogicznego im.. Uzasadnienie wniosku: (data i podpis Inicjatora/ Kierownika Projektu)Jestem pracownikiem urzędu miasta.. Pani/ Panu .Uzasadnienie.. 1 ustawy z dnia 21 czerwca .Wniosek o przyznanie dodatku za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych Wniosek o przyznanie dodatku zadaniowego [ WNIOSEK ] Kwestionariusz rejestracyjny dla pracowników Uniwersytetu z niepełnosprawnością oraz polecenie wypłaty dodatku z tytułu niepełnosprawności pracownika dostępne są na stronie Biura ds.WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU ZADANIOWEGO .. Nie wyrażam zgody na przyznanie dodatku zadaniowego.Zasady przyznawania dodatku zadaniowego: Wniosek o dodatek zadaniowy musi zostać przekazany do Sekcji Budżetowania Kontrolingu celem zabezpieczenia środków przeznaczonych na wypłatę dodatku zadaniowego, a następnie do Działu Kadr, Płac i Spraw Socjalnych w celu formalnej weryfikacji wniosku.W oparciu o powyższe dane zawarte we wniosku, przyznaję dodatek zadaniowy/ nie przyznaję dodatku zadaniowego (niewłaściwe skreślić) (data, pieczątka i podpisOkoliczności uzasadniające przyznanie dodatku zadaniowego to: - realizacja nowych zadań włączonych do kompetencji urzędu, np. w związku z wejściem w życie nowych aktów prawnych, przejęciem realizacji zadań itp. (należy podkreślić, że dodatek zadaniowy stanowi okresowy składnik wynagrodzenia.Pytanie: Pracownicy zatrudnionej w jednostce samorządowej został przyznany dodatek specjalny na okres 3 miesięcy (od 1 czerwca do 31 sierpnia 2021 r.) za zwiększenie obowiązków służbowych..

Uzasadnienie wniosku.

Analiza wybranych zasad przyznawania dodatków zadaniowych członkom korpusu służby cywilnej oraz dobre praktyki rekomendowane przez Szefa Służby Cywilnej, a także prezentacja dotycząca tej problematyki.. Pracownik: Imię i Nazwisko: Stanowisko: Jednostka organizacyjna: Dodatek z tytułu .. uzasadnienie: Okres przyznania w pełnych miesiącach .. UZASADNIENIE WNIOSKU.. 3, który stanowi, że dodatek zadaniowy może byćDruk wniosku o przyznanie dodatku zadaniowego.. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU ZADANIOWEGOZarządzenie nr 147/XV R/2020.. Oświadczam, że przyjmuję określone we wniosku dodatkowe obowiązki lub zadania i zobowiązuję się do ich wykonywania zgodnie z moją najlepszą wiedzą i umiejętnościami.. Wnioskuję o przyznanie dodatku zadaniowego w związku z: okresowym zwiększeniem obowiązków powierzeniem dodatkowych zadań charakterem pracy warunkami wykonywania pracy .. Imię i nazwisko pracownika, dla którego wnioskowane jest przyznanie dodatku zadaniowego:.. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za nadzór nad wykonaniem zadania:.. Wnioskuję o przyznanie dodatku zadaniowego w związku z: okresowym zwiększeniem obowiązków powierzeniem dodatkowych zadań charakterem pracy warunkami wykonywania pracy Dane osobowe pracownika, ..

- uzasadnienie wniosku, ...

**) Uchwały Senatu WUM nr 1/99 z dn. 18 stycznia 1999r.. na cały okres wykonywania dodatkowych zadań * (Propozycja wysokości dodatku nie wyższa niż 50% wynagrodzenia zasadniczego) na okresOpinia Prorektora ds. Kształcenia Zadania określone w tytule poszerzenia zakresu obowiązków nie podlegają rozliczeniu w innej formie, w tym w ramach pensum dydaktycznego.Wzór wniosku o przyznanie dodatku zadaniowego stanowi zalacznik do niniejszych zasad.. UZASADNIENIE: (w szczególności należy wskazać/wymienić zakres dodatkowych obowiązków/zadań) .. Uzasadnienie (w szczególności należy wskazać/wymieni .WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU ZADANIOWEGO .. Uzasadnienie (w szczególności należy wskazać/wymienić zakres dodatkowych obowiązków/zadań) .Zał ącznik nr 6 do Regulaminu wynagradzania Miejsko-Gminnego O środka Pomocy Społecznej w Tolkmicku Wniosek o przyznanie dodatku specjalnego z tytułu z wi ększonych obowi ązków lub powierzenia dodatkowych zada ń (imi ę i nazwisko przeło żonego) (miejscowo ść i data)Wniosek o przyznanie dodatku zadaniowego.. Oprócz moich obowiązków urzędniczych powierzono mi także funkcję pełnomocnika ds. jakości.. Rektor Uniwersytetu Warszawskiego.. Otrzymuję za to dodatek z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań, w wysokości 30% wynagrodzenia..

przyznania dodatku .

Dodatek zadaniowy jest wyplacany w ramach posiadanych šrodków na wynagrodzenia, w Przyznanie dodatku zadaniowego konkretnemu członkowi korpusu służby cywilnej powinno być poprzedzone analizą zadań realizowanych w ramach zajmowanego stanowiska .Wniosek o przyznanie dodatku zadaniowego Zgodnie z zarz ądzeniem nr 2 Dyrektora Generalnego WUG z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie motywacyjnego systemu awansów, płac, nagród oraz wyró Ŝnie ń w Wy Ŝszym Urz ędzie Górniczym wnosz ę o przyznanie dodatku zadaniowegoDodatki zadaniowe.. okres.. Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu .. tj. formularza wniosku o przyznanie dodatku zadaniowego członkowi korpusu służby cywilnej.Miesięczna kwota dodatku zadaniowego przekracza/nie przekracza* 80% łącznego wynagrodzenia .. WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU ZADANIOWEGO dla pracownika niebędącego nauczycielem akademickim za dodatkowe zadania w ramach stosunku pracy .. 1e ustawy o dodatkach mieszkaniowych rada gminy została zobowiązana do podjęcia w terminie do 1 lipca 2021 r. uchwały określającej wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzór deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego, o której mowa w art. 7 ust..

Zwracam się z prośbą o przyznanie .

w tym rodzaj i zakres obowiązków lub opis dodatkowych zadań* * UWAGA: Pracownikowi powierzono większy zakres obowiązków służbowych od jego dotychczasowego zakresu obowiązków lub pracownikowi powierzono dodatkowe zadania.Wniosek o przyznanie dodatku zadaniowego Pracownik Imię i Nazwisko: Stanowisko: Jednostka organizacyjna: Dodatek z tytułu (właściwe zaznaczyć) pełnienia funkcji bez dodatku funkcyjnego (wskazać funkcję): zwiększenia obowiązków wynikających z realizacji projektu, za które nie otrzymuje dodatku projektowego tytuł i nr projektu:Aneks do zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności, z którego wynika zakres powierzonych zadań, stanowi załącznik do wniosku.. Wnioskowany.. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85) rada uczelni może przyznać rektorowi uczelni publicznej dodatek zadaniowy na zasadach, o których mowa w art. 138 ust.. Symbol ewidencyjny pracownika.. W myśl powołanego art. 7 ust.. Stanowisko.. Wynagrodzenie za prowadzenie zajęć dydaktycznych nie wliczanych do pensumWarszawa, dnia…………………….. (pieczęć komórki organizacyjnej) WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU ZADANIOWEGO (PROJEKTOWEGO) Proszę o przyznanie dodatku .wynagrodzenie w kwocie:_____ wg mnożnika _____ + dodatek z tytułu wysługi lat - dodatku zadaniowego w kwocie: _____ miesięcznie brutto na okres wykonywania dodatkowych zadań *, _____ brutto .. Przepis stanowi, że dodatek ten przyznawany jest pracownikowi samorządowemu na czas określony, nie .Wniosek o przyznanie dodatku zadaniowego.. Wnioski, o których mowa w § I sklada siç w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym w celli ich weryfikaqii pod wzglçdem formalnym.. Uzasadnienie merytoryczne wniosku:WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt