Czy wniesienie pozwu do sądu niewłaściwego przerywa bieg przedawnienia

Pobierz

Wniesienie pozwu do sądu niewłaściwego przerywa jego bieg, w związku z czym dłużnik nie powoła się skutecznie na zarzut, nawet jeżeli pozew wpłynie do właściwego sądu ze znacznym opóźnieniem.Wprawdzie zgodnie z art. 123 § 1 kodeksu cywilnego - bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia roszczenia (a za taką należy uznać wniesienie pozwu) to jednak w kodeksie postępowania cywilnego znajdujemy pewne wyjątki.Sąd Najwyższy w dniu 20 lipca 2017 roku wydał wyrok w sprawie o sygn.. m.in. wyroki Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 stycznia 2014 r., I AcA 1194/13, z dnia 6 czerwca 2014 r., sygn.Nie ma natomiast w opisanej sytuacji ryzyka upływu terminu przedawnienia.. ): "Bieg przedawnienia przerywa się:zatem reasumując, bieg przedawnienia może być przerwany w chwili złożenia pozwu w ciągu trzech miesięcy do rejonu i dalszemu biegu sprawy w sądzie aż do wydania wyroku, w tedy to złożenie pozwu do e-sądu przerywa bieg przedawnienia, przynajmniej tak ja to rozumuje.. Należy rozumieć to w ten sposób, że jeśli sąd właściwy otrzyma pozew po terminie, nie spowoduje to dla strony powodowej negatywnych konsekwencji, gdyż bieg przedawnienia zostaje przerwany z chwilą jego wniesienia do niewłaściwego sądu.Wniesienie pozwu przez jednego z nich i na jego rzecz nie powoduje przerwania biegu przedawnienia w stosunku do drugiego (tak: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2018 r., Sygn..

), ale po warunkiem jednak, iż jest to wniesienie skuteczne.

Czy w takim razie przerwania przedawnienia należy dokonać w okresie do upływu tych 3 lat, czy też wniesienie wniosku o egzekucję .Sąd Najwyższy badał pytanie Sądu Okręgowego w Toruniu, czy wytoczenie powództwa w elektronicznym postępowaniu upominawczym zakończonym następnie umorzeniem tego postępowania przerywa bieg terminu przedawnienia roszczenia.. I CSK 716/16, w którym rozstrzygnął między innymi kwestię dotyczącą przerwania biegu przedawnienia roszczenia przez złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej.. II CR 345/73, gdzie orzekł, iż "wniesienie pozwu do sądu rzeczowo lub miejscowo niewłaściwego jest skuteczne dla przerwania biegu przedawnienia".Wątpliwości niektórych sądów budziło bowiem to czy przerwa biegu przedawnienia następuje na skutek faktycznego wniesienia pozwu do sądu - fizycznego jego złożenia w biurze podawczym sądu, czy też wystarczające jest nadanie w tej dacie pozwu w placówce Poczty Polskiej.Wniesienie powództwa skutkuje przerwaniem biegu przedawnienia jedynie wówczas, gdy czynność ta została podjęta przez wierzyciela w odniesieniu do roszczenia ulegającego przedawnieniu i przeciw osobie, na której korzyść biegnie przedawnienie - orzekł Sąd Apelacyjny w Poznaniu.. Potwierdzenie tej tezy można także odnaleźć w orzecznictwie.W pierwszym przypadku, zgodnie z art. 200 K.p.c., sąd przekazuje z urzędu sprawę do sądu właściwego, a czynności dokonane w sądzie niewłaściwym pozostają w mocy..

Podziel się artykułem:Niewłaściwość rzeczowa lub miejscowa sądu albo niewłaściwość trybu do rozpoznania konkretnej sprawy nie ma wpływu na przerwę przedawnienia.

i wymogów przezeń statuowanych dla przerwania biegu przedawnienia.Termin przerywa złożenie pozwu do sądu (np. jego nadanie przez wierzyciela listem poleconym), a nie dzień w którym Pan otrzymał pozew lub nakaz, ani też termin, na który została wyznaczona rozprawa.. akt V CSK 368/17).W podobnym tonie Sąd Najwyższy wypowiedział się w wyroku z dnia 27 lipca 1973 r. sygn.. Sąd przekaże sądowi właściwemu (skieruje do właściwego postępowania) a czynności dokonane w sądzie niewłaściwym pozostają w mocy.Odpowiedź prawnika: Przerwanie biegu przedawnienia przez wniesienie pozwu do sądu.. Pytanie miało na celu ustalenie, czy jeśli elektroniczne postępowanie upominawcze zostanie umorzone, to skutek w postaci przerwania okresu przedawnienia pozostanie w mocy, czy też powinien on zostać uznany za "anulowany".Nie ma natomiast w opisanej sytuacji ryzyka upływu terminu przedawnienia.. Zgodnie z art. 123 § 1 Kodeksu cywilnego (dalej jako: K.c.. ----- dodano 3 minuty później ----- Sama jakby chęć sporu przerywa przedawnienie, co zaś w środku to wtórne.Warto jednak pamiętać, że nie można takimi zawezwaniami przerywać bieg przedawnienia w nieskończoność - jeśli sąd uzna, że kierowanie kolejnego wezwania do ugody miało na celu wyłącznie "przedłużenie" czasu do wniesienia pozwu, może uznać roszczenie za przedawnione (zob..

Z konstrukcji tego przepisu bezspornie wynika, że wniesienie pozwu także do niewłaściwego sądu wyczerpuje przesłanki, od których przerwanie biegu przedawnienia jest uzależnione.

Art. 193 § 3 kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że jeżeli powód występuje z nowym roszczeniem zamiast lub obok roszczenia pierwotnego, skutki przewidziane w artykule poprzedzającym rozpoczynają się z chwilą, w której roszczenie to powód zgłosił na rozprawie w obecności pozwanego, w innych .Wierzyciel wniósł więc sprawę do sądu powszechnego, na co dłużnik podniósł zarzut przedawnienia.. Wniesienie pozwu do sądu niewłaściwego przerywa jego bieg, w związku z czym dłużnik nie powoła się skutecznie na zarzut, nawet jeżeli pozew wpłynie do właściwego sądu ze znacznym opóźnieniem.Jest nawet na to orzeczenie SN - II CR 345/73, którego główna teza brzmi: "wniesienie pozwu do sądu rzeczowo lub miejscowo niewłaściwego jest skuteczne dla przerwania biegu przedawnienia".. Wniesienie zatem pozwu, który odpowiada wszystkim wymogom a został wniesiony do niewłaściwego sądu przerywa bieg terminu przedawnienia.Wniesienie pozwu nawet do sądu niewłaściwego przerywa bieg terminu przedawnienia..

Sprawa ponownie dotarła do Sądu Najwyższego, który orzekł, że jeżeli pozew został wniesiony przed niewłaściwe forum, nie dochodzi do przerwania biegu terminu przedawnienia.

Oznacza w praktyce tyle, że w przypadku zwrócenia pozwu z powodu bezskutecznego upływu terminu do poprawienia lub uzupełnienia tego pisma, nie dojdzie do przerwania biegu przedawnienia.Czy złożenie pozwu do niewłaściwego sądu (lub wydziału) przerywa bieg przedawnienia?. Odpowiedź : Bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju.Sąd Najwyższy uwzględnił skargę kasacyjną i uchylił zaskarżony wyrok: wniesienie odwołania do sądu pracy jest czynnością przerywającą bieg przedawnienia każdego roszczenia przysługującego z tytułu nieuzasadnionego lub bezprawnego wypowiedzenia umowy o pracę.. Ja tam bym się cieszył, na jakiś czas spokój ktoś ma.. Niezależnie zatem od tego czy odszkodowanie zasądzone będzie jako roszczenie alternatywne wobec przywrócenia do pracy, czy też pracownik miał trudności ze sprecyzowaniem żądanej kwoty, sąd zasądza .Chodzi w tym miejscu o odesłanie do 123 Kodeksu cywilnego, który z kolei stanowi, że bieg przedawnienia przerywa się: przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia; przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje; przez wszczęcie .Bieg przedawnienia przerywają następujące działania wierzyciela: wniesienie pozwu; złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej przed sądem; złożenie wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu do sporządzenia i wniesienia pozwu; zgłoszenie w procesie zarzutu potrącenia wierzytelności wzajemnej przez pozwanego wierzycielaOczywiście nikt nie miał wątpliwości, że samo wniesienie pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym przerywa bieg przedawnienia..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt