Wniosek o zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości podatkowych

Pobierz

ORGAN PODATKOWY 1.. Naczelnik urzędu skarbowego, do którego adresowany jest wniosek B. DANE WNIOSKODAWCYWniosek o zaliczenie nadpłaty podatku na poczet innych zobowiązań podatkowych Na podstawie art. 76 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U.. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn.. W załączniku znajduje się wniosek o przeksięgowanie nadpłaty, który podatnik składa w odpowiednim US.Dotyczy to jednak wyłącznie zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, kosztów upomnienia oraz bieżących zobowiązań podatkowych.. Kwota w załączniku wypełniana jest automatycznie kwotą z deklaracji z pola 64.Nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają bowiem zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę oraz bieżących zobowiązań podatkowych.. WNIOSEK O ZALICZENIE NADPŁATY LUB ZWROTU PODATKU NA POCZET PRZYSZŁYCH ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH Podstawa prawna: art. 76 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.. By wskazać zobowiązanie podatkowe, które podatnik chciałby uregulować wynikłą nadpłatą podatku, powinno się złożyć w urzędzie wniosek z prośbą o przeksięgowanie nadpłaty podatku na poczet innych zobowiązań podatkowych.. 76b Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz U. z 2019 r poz.900 ze zm.) A..

(okres)Prośba o przeksięgowanie nadpłaty podatku.

4.na poczet bieżących lub zaległych zobowiązań podatkowych,2 zalicze-nie zwrotu podatku na poczet bieżących lub zaległych zobowiązań po-datkowych,3 zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet przy-szłych zobowiązań podatkowych,4 zaliczenie wpłat,5 czy też zaliczenie środków uzyskanych z zabezpieczenia.6 To podobieństwo .Załącznik jest wystawiany tylko do deklaracji VAT-7D.. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU 4.. Nadpłaty, których wysokość nie przekracza wysokości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym (11,6 zł), podlegają z urzędu zaliczeniu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę określonych w decyzji, o której .WNIOSEK w sprawie zaliczenia nadpłaty /zwrotu /wpłaty/ na poczet zaległości, bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych Podstawa prawna: Art. 76.. Nadpłata, wraz z jej oprocentowaniem, podlega zaliczeniu z urzędu na poczet: zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, kosztów upomnienia oraz; bieżących zobowiązań podatkowych,W zależności od rodzaju podatku, którego dotyczy nadpłata, okoliczności jej powstania i zasad zwrotu (z urzędu lub na wniosek), o.p. w art. 77 ust..

Przed zwrotem nadpłaty organ powinien zweryfikować stan zobowiązań podatnika.

Wspomniana norma kompetencyjna1) zaliczenie na poczet zaległości, odsetek za zwłokę, kosztów upomnienia, 2) zaliczenie na poczet bieżących zobowiązań podatkowych, 3) wniosek - zaliczenie na poczet przyszłych zobowiązań, 4) zwrot nadpłaty.. We wniosku należy wskazać konkretne zobowiązanie podatkowe, na które nadpłata ma być przeznaczona.Należy jednak zaznaczyć, że gdy nie ma zaległości podatkowych ani bieżących zobowiązań, podatnik może złożyć wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych (art. 76 § 1 Ordynacji podatkowej).Nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, kosztów upomnienia oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.Napłata podatku - zwrot lub jego zaliczenie na poczet innych zobowiązańNadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, kosztów upomnienia oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.wniosku o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych Wyżej przeprowadzone rozważania wskazują, że uprawnienie do złożenia wniosku o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowią-zań podatkowych musi być oparte na wynikającej z przepisów praw-nych normie kompetencyjnej9..

Wskazany sposób zaliczenia/zwrotu dotyczy nadpłaty bez względu na jej wysokość.

To rozwiązanie odmienne od .Zaliczenie nadpłaty na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych nie zależy od uznania organu podatkowego, ani od dyspozycji podatnika.. Naczelnik Urzędu Skarbowego, do którego adresowany jest wniosekWniosek o zaliczenie nadpłaty lub zwrotu na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych należy składać do Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla danego podatnika i stanowi załącznik do formularza VAT-7D.Nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę okre ślonych w decyzji, o której mowa w art. 53a, oraz bieŜących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba Ŝe podatnik złoŜy wniosek oPrzedsiębiorca, który dokona większej wpłaty do US, niż wynosi jego zobowiązanie może starać się o przeksięgowanie tej nadpłaty na poczet swoich przyszłych zobowiązań podatkowych wobec organu podatkowego.. O ile takich bieżących lub zaległych zobowiązań nie ma, organ zobowiązany jest do zwrotu nadpłaty, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie ich na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.Aby urząd skarbowy przeksięgował nadpłatę na uregulowanie innego podatku, należy w polu JPK_V7 w poz. 59 należy wprowadzić "1" w przypadku wnioskowania przez podatnika o zaliczenie zwrotu podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, zgodnie z art. 76 § 1 i art. 76b § 1 Ordynacji podatkowej.Nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają w pierwszym rzędzie, zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a dopiero w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych (art. 76.Wniosek o zaliczenie nadpłaty podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych Zwracam się z uprzejmą prośbą o zaliczenie nadpłaty w (nazwa podatku) n koncie podatkowym nr w kwocie (kwota nadpłaty) na poczet zobowiązań podatkowych za rok.Jeśli podatnik chce, aby nadpłata została przeznaczona na przyszły podatek, to powinien złożyć wniosek o zaliczenie nadpłaty (w całości lub w części) na poczet przyszłego podatku..

Nr 137, poz. 926 ze zm.) zwracam się z uprzejmą prośbą o zaliczenie nadpłaty w: - ..... (nazwa podatku) za ……………………………….


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt