Zasady redagowania pism urzędowych ściąga

Pobierz

Czytelność tekstu.. Przy zgłoszeniu .JĘZYK URZĘDOWY -ZASADY PISANIA I REDAGOWANIA PISM URZĘDOWYCH ORAZ ZASADY POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ Szkolenie będziemy realizowali 20 maja2021 r. Szkolenie w godzinach Cena: 289 PLN netto/os.. Redagowanie pism urzędowych.. Omówienie i analiza najczęściej występujących błędów językowych w pismach urzędowych.. Zapraszamy na szkolenie z redagowania pism urzędowych, podczas którego zapoznają się Państwo m.in. z zasadami poprawności językowej przy tworzeniu dokumentów urzędowych.Redagowanie pism to szkolenie, dzięki któremu nauczysz się poprawnie tworzyć i redagować pisma urzędowe oraz poznasz style i zasady pisania dokumentacji służbowej i urzędowej.. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami tworzenia, redagowania pism urzędniczych oraz wewnętrznych aktów normatywnych.. Zasadniczo nie stawia się tego typu skrótów na początku wypowiedzenia i w konsekwencji nie zmienia pierwszej litery skrótu na wielką (uzus w tym zakresie bywa różny).Zasady ogólne dotyczące redagowania pism urzędowych, zarządzenia kierownika jednostki w sprawie ich podpisywania oraz w sprawie określenia zasad opracowywania i przekazywania do realizacji aktów prawnych Pracownicy jednostek sektora finansów publicznych, redagując pisma, powinni dbać o to, aby były one sporządzone prawidłowo.Zasady sporządzania pism typowych 7. podjęte uchwały i wnioski - oprócz odnotowania w dyskusji, wpisuje się je w oddzielnym punkcie, bez skrótów i uproszczeń, należy też odnotować sposób podjęcia uchwał i wniosków zaznaczając czy podjęto ją w głosowaniu jawnym czy tajnym Zasady sporządzania pism typowych 8. formuła o .2 SZKOLENIE ON-LINE- na żywo prowadzone przez eksperta ds. poprawności językowej, etykiety językowej oraz skutecznej komunikacji KORZYŚCI: * Uczestnicy poznają zasady poprawnego redagowania pism urzędowo-kancelaryjnych oraz udoskonalą kompetencje językowe i komunikacyjne potrzebne w życiu zawodowym..

Redagowanie pism urzędowych.

* Omówione zostaną także najbardziej typowe i najczęstsze błędy językowe .Umiejętność redagowania różnych pism jest bardzo przydatna w życiu codziennym i wręcz .b) zasady redagowania pism urzędowych, w tym decyzji administracyjnych - jak pisać, żeby osiągnąć zamierzony cel i pozostawić dobre wrażenie, czyli jak życzliwie i uprzejmie wyrazić nawet bardzo stanowcze stanowisko czy negatywną decyzję .12.Ogólne zasady redagowania pism Równie wany jak wygld dokumentu, jest je-go styl, który powinien by dostosowany do ro-dzaju pisma, odbiorcy i kreowa wizerunek firmy.. Elementy języka dziennikarskiego przydatne do redakcji tekstu urzędowego: • ortografia - duża litera, odmiana nazwisk, używanie liczebników i dat, skrótowce, sposoby zapisu nazw stanowisk, sposoby zapisu nazw terenu, odmiana nazw miejscowości - przypomnienie podstawowych zasad;8 .. 10 .. Kade dobrze sformu owane pismo (np. oferta, reklamacja) powinna cechowa: Zwiz o krótkie przedstawienie sprawy, bez uywania zbdnych s ów i powtórze,HARMONOGRAM SZKOLENIA ONLINE "Praktyczne aspekty redagowania pism urzędowych - rodzaje i struktura, style, zasady obowiązujące strony" Prowadzenie: Anna Magdalena Kiluk 9 lipca 2021 roku (piątek), godz. 9.00-15.00 na profesjonalnej platformie do SZKOLEŃ ONLINE 1.KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE ONLINE "Praktyczne aspekty redagowania pism urzędowych - rodzaje i struktura, style, zasady obowiązujące strony" Prowadzenie: Anna Magdalena Kiluk 2 sierpnia 2021 roku (poniedziałek), godz. 9.00-15.00 na profesjonalnej platformie do SZKOLEŃ ONLINE Wypełnioną kartę prosimy przesyłać na numer faksu: 71 798 48 48 lub e-mail: szkolenia .2..

Styl językowy pism urzędowych.

Skrót od wyrażenia ad acta ma formę aa.. Aby redagowanie pism urzędowych przebiegało właściwie i profesjonalnie, należy przestrzegać pewnych istot-nych zasad, tj.: stosować styl urzędowy (powinny dominować zdania pojedyncze, należy unikać poruszania kilku wątków w jednym zdaniu),Sporządzenie korespondencji powinno opierać się na wielu zasadach, z których najważniejsze to: - nie wolno dopuścić do popełnienia błędu w nazwisku lub w nazwie firmy adresata, - pierwszy list, jaki wysłany jest do potencjalnego kontrahenta powinien być wyjątkowo krótki, rzeczowy i konkretny, wskazane jest krótkie przedstawieniu własnej firmy, podanie informacji skąd posiadamy wiedzę o firmie, do której pismo kierujemy, - w piśmie muszą być wszystkie informacje, jakie .Pismo oficjalne wcale nie musi być nudne - pod warunkiem że autorowi będzie na tym zależało i że będzie pamiętał o podstawowych zasadach: Strona wizualna jest pierwszą rzeczą, na jaką odbiorca zwraca uwagę jeszcze przed zapoznaniem się z treścią pisma; użyty blankiet, czystość, układ tekstu stwarzają3.. Empatia komunikacyjna nadawcy.. Zdobędą Państwo wiedzę nt. zasad redagowania urzędowych dokumentw w wersji elektronicznej, korespondencji urzędowej, prawidłowo stosując zasady ortografii i interpunkcji w języku urzędowym.REDAGOWANIE TEKSTÓW Każda wypowiedź pisemna powinna zostać dopracowana pod względem redakcyjnym, z odpowiednią dbałością zarówno o treść (zawartość merytoryczną) i formę jej prezentacji, jak też o poprawność językową..

Poprawność językowa pism urzędowych.

Poradnik zawiera wykaz umiejętności, które należy opanować, aby sprawnie redagować pisma urzędowe.. szkolenia ze środków publicznych.. Najczęściej spotykane błędy.Język urzędowy - zasady pisania i redagowania pism urzędowych oraz zasady poprawności językowejZasady redagowania pism powinien obowiązkowo znać każdy pracownik administracji czy też pracownik biurowy.Ale nie tylko w tych zawodach jest to konieczne.. Kultura języka polskiego w redagowaniu tekstów urzędowych - podstawowe zasady i normy.. pismo powinno być sformułowane w sposób zwięzły i ścisły; pismo powinno być zrozumiałe dla adresataNie ma też konieczności użycia wielkiej litery w wyrazie adresat ze względów grzecznościowych, ponieważ dopisek na końcu pisma urzędowego nie jest bezpośrednim zwrotem do odbiorcy.. Zasady redakcji wynikające z Zasad techniki prawodawczej.. Upraszczanie tekstów pod kątem potrzeb osób niepełnosprawnych.. omÓwienie zasad redagowania pism urzĘdowych; przepisy prawne w zakresie redagowania pism urzĘdowych; przygotowanie pisma; gramatyczne i logiczne zagadnienia konstrukcji pism urzĘdowych; komunikacja elektroniczna; obieg pism i korespondencji miĘdzy stronami w postĘpowaniu administracyjnymzasady redagowania pism urzędowych, w tym decyzji administracyjnych - jak pisać, żeby osiągnąć zamierzony cel i pozostawić dobre wrażenie, czyli jak życzliwie i uprzejmie wyrazić nawet bardzo stanowcze stanowisko czy negatywną decyzję: czytelność tekstu, - empatia komunikacyjna nadawcy, - styl językowy pism urzędowych.Redagowanie pism urzędowych z uwzględnieniem poprawności i skuteczności komunikacyjnej..

Skuteczność komunikacyjna pism urzędowych.

Kurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, posiadających wykształcenie minimum średnie.. Do podstawowych reguł, których należy przestrzegać, należą: - konspekt - przejrzystość, - kompletność, - sugestywność, - zwięzłość, - uprzejmość, - zrozumiałość, - używanie skrótów, - jedna sprawa - jedno pismo, - wyróżnianie fragmentów, - zwracanie się do adresata.W tworzeniu pisma urzędowego trzeba zwrócić uwagę również na styl.. Każdy dorosły obywatel, który zapewne wiele razy w swoim życiu spotka się z potrzebą wytworzenia jakiegoś dokumentu do urzędu powinien zadbać o poznanie norm w redagowaniu pism.Redagowanie pism urzędowych i kultura komunikacji elektronicznej.. Zostały w nim zamieszczone:Podstawowe zasady o których należy pamiętać: pismo powinno być przejrzyste graficznie; pismo powinno zawierać wszystkie informacje niezbędne do załatwienia sprawy; pismo powinno zawierać odpowiednie argumenty w uzasadnieniu.. Co zyskasz realizując kurs?. CENA zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu onSzkolenie skierowane jest w szczególności dla wszystkich, którzy chcą nauczyć się poprawnie tworzyć i redagować pisma urzędowe.. szkolenie w formule on-line.. Po warsztatach uczestnicy nabędą umiejętności z zakresu poprawnego przygotowania oraz wcielenia w praktykę organizacyjną przepisów kancelaryjnych oraz .. Szkolenie odbędzie się 21 maja 2015 roku.. Zasady redagowania pism: 6) Treć pisma - powinna się zaczynać w odległości 6-10 pt poniżej wyrazu "Sprawa", lub zwrotu grzecznościowego (jeśli użyto).Niniejszy poradnik pomoże Ci opanować zasady redagowania wszelkich pism urzędowych, z jakimi można spotkać się nie tylko w pracy w biurze, ale i sytuacjach życia codziennego.. Ich stosowanie pozwala uniknąć błędów.. Koszt szkolenia to 520 zł i obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, certyfikat..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt