Uzasadnienie do wniosku o obywatelstwo polskie

Pobierz

DANE OSOBOWE CUDZOZIEMCA 1.. Nazwisko rodowe 3.. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r., poz. 161) Wymagane dokumenty: wniosek skierowany do Prezydenta RP, sporządzony na formularzu urZwolnienie z kosztów sądowych w sprawie o ubezwłasnowolnienie.. Na uzasadnienie przewidziano aż 1,5 strony, więc wykorzystajmy jak najwięcej z tego miejsca.Do złożenia wniosku o uznanie za polskiego obywatela potrzebne są następujące dokumenty: 1.. Jeżeli pisać będzie osoba która nie posiada korzeni polskich to jej uzasadnienie powinno zawierać takie dane jak rodzina w Polsce (jeżeli ma ślub z obywatelem Polski), praca - jeżeli wykonuje ważną funkcję w firmie, uchodźca powinien zrobić nacisk na niemożliwość powrotu do ojczystego kraju z przyczyn humanitarnych, natomiast osoby posiadające polskie korzenie powinny opisać to powołując się na dokumenty zachowane w rodzinie lub urzędowe odpisy z archiwów kraju w .Zobacz 1 odpowiedź na pytanie: Jak napisać uzasadnienie do wniosku o obywatelstwo polskieRozstrzygnięcia Prezydenta RP w sprawach obywatelstwa mają charakter uznaniowy, nie wymagają uzasadnienia i nie podlegają zaskarżeniu.. Wojewoda właściwy ze względu na .Podstawa prawna: • Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r., poz. 161)..

Wzór wypełnionego wniosku o uznanie za obywatela polskiego.

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego, wymogów dotyczących fotografii dołączonej do wniosku oraz wzorów aktu nadania obywatelstwa polskiego i zawiadomienia o odmowie .Wniosek o wymianę lub wydanie nowego dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej Wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego Wniosek o nadanie obywatelstwa .Wniosek o uznanie za obywatela polskiego.. Wniosek o uznanie za obywatela polskiego zawiera: 1) dane cudzoziemca; 2) adres zamieszkania; 3) informacje o źródłach utrzymania cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej, zajmowanym przez niego lokalu, jego osiągnięciach zawodowych, działalności politycznej i społecznej; 4) dane małżonka cudzoziemca;dokumenty potwierdzające posiadanie przez wnioskodawcę stabilnego i regularnego źródła dochodu w Rzeczypospolitej Polskiej w okresie poprzedzającym złożenie wniosku (okres zależy od podstawy prawnej ubiegania się o uznanie za obywatela polskiego - 10 lat lub 3 lata, np. zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach, umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, zaświadczenie z urzędu gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego z podaniem jego wielkości w hektarach przeliczeniowych .Do wniosku należy obowiązkowo załączyć zdjęcia oraz dokumenty potwierdzające nasze dane osobowe, dane małżonka (jeżeli pozostajemy w związku małżeńskim), źródło naszego utrzymania, nasze osiągnięcia zawodowe, informacje o działalności politycznej i społecznej, a także dokumenty dotyczące rodziców i dalszych wstępnych (dziadków, pradziadków), jeżeli posiadali obywatelstwo polskie oraz informacje o tym, czy posiadaliśmy obywatelstwo polskie w przeszłości.Rozstrzygnięcie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma charakter uznaniowy, nie wymaga uzasadnienia i nie podlega zaskarżeniu..

w przypadku wniosku składanego przez: osobę zamieszkałą za granicą, albo.

Pamiętaj!. Wniosek - 1 egz.. 3.Decyzję w sprawie potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego lub jego utraty wydaje na wniosek osoby, której postępowanie dotyczy, lub podmiotu, który wykaże interes prawny lub ciążący na nim obowiązek uzyskania decyzji, wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub ostatnie miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby, której postępowanie dotyczy, a w przypadku braku tej podstawy - wojewoda mazowiecki.1.. Dodatkowo uzupełnienia dokumentów w sprawach dotyczących poświadczenia i uznania za obywatela polskiego, świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka, repatriacji można także przesyłać na adres skrzynki elektronicznej: wniosku o uznanie za obywatela polskiego (formularz wniosku do pobrania znajdziesz poniżej) wypełnionego w całości, powinieneś dołączyć: oświadczenie o nieprzerwanym pobycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - okres ujęty w oświadczeniu zależy od podstawy prawnej ubiegania się o uznanie za obywatela polskiego (wzór oświadczenia do pobrania poniżej),Do nadania obywatelstwa polskiego małoletniemu, który ukończył 16 lat, uznania go za obywatela polskiego oraz utraty przez nie\൧o obywatelstwa polskiego wskutek wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa przez jego rodziców jest wymagane oświadczenie 對o wyrażeniu zgody złożone przez małoletniego.\Wniosek wypełnia się w języku polskim Fotografia (4,5 cm x 3,5 cm) WOJEWODA..

o uznanie za obywatela polskiego sporządzony w języku polskim na formularzu urzędowo określonym.

Wniosek o uznanie za obywatela polskiego możesz złożyć do wojewody właściwego ze względu na Twoje miejsce zamieszkania w Polsce w dowolnym terminie po upływie wymaganych okresów.Kopie załączonych do wniosku dokumentów powinny być poświadczone w ten sam sposób.. Dzieci pomiędzy 16 a 18 rokiem życia, najpierw muszą wyrazić zgodę na otrzymanie obywatelstwa.Zaczynamy na stronie nr 3, gdzie należy wkleić zdjęcie oraz uzasadnić, dlaczego ubiegamy się o obywatelstwo polskie.. Bardzo ważnym dokumentem przy wystąpieniu o obywatelstwo polskie jest wpisanie Twojego aktu urodzenia i aktu małżeństwa do polskich ksiąg stanu cywilnego - umiejscowienie aktu stanu cywilnego.oświadczenie o zgodzie drugiego rodzica na to, aby twoje dzieci poniżej 18 roku życia też otrzymały obywatelstwo Polskie - jeśli o obywatelstwo stara się tylko jedno z rodziców.. Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej sporządza akty nadania obywatelstwa polskiego i zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego.. Tę sprawę załatwia się w Urzędzie Stanu Cywilnego stosownego do miejsca zameldowania interesanta.Wniosek o uznanie za obywatela polskiego.. Pobierz i wypełnij.Wzór wniosku o uznanie za obywatela polskiego - ZAŁĄCZNIK; tłumaczenie zagranicznych dokumentów na język polski - jeśli załączasz do wniosku dokumenty wydane w języku obcym..

1, 2 lub 3 lub nie dołączono do niego dokumentów, o których mowa w art. 20 wymogi wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego ust.

Wzór oświadczenia o datach wyjazdu i powrotu.. Decyzja wojewody nie ma charakteru uznaniowego.Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego składa się Prezydentowi RP za pośrednictwem odpowiedniego organu przyjmującego, którym jest: Polski konsul.. 4, organ przyjmujący wniosek wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania z pouczeniem, że nieusunięcie .. Wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego.Jeżeli wniosek nie spełnia wymagań określonych w art. 20 wymogi wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego ust.. w wymaganym formacie (przykłady i opis wymagań technicznych dostępne są w Urzędach Wojewódzkich).. Imię i nazwisko ojca 5.Rodzaj sprawy: przekazanie wniosku cudzoziemca o nadanie obywatelstwa polskiego Ministrowi Spraw Wewnętrznych albo bezpośrednio do Kancelarii Prezydenta RP wraz z własną opinią oraz kompletem dokumentów.. Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przekazuje w .Do wniosku o uznanie za obywatela polskiego dołącza się: dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku, urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego, świadectwo ukończenia szkoły w Rzeczypospolitej Polskiej lub świadectwo ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim, w przypadku gdy jest wymagane;nie za obywatela polskiego jest dokonywane w drodze decyzji administracyjnej, podejmowanej na wniosek cudzoziemca przez właściwego miejscowo wojewodę.. Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego .poszukuje pomocy w napisaniu uzasadnienia wniosku o nadanie obywatelstwa ma ukończone studia w Polsce pracuje legalnie od 9 lat i mam córkę z obywatelka polski posiadam polskie pochodzenie mam nawet kartę polaka proszę o rade jak to ma wyglądać bo zbieram się do napisania tego już chyba 3 lata Z góry dziękuje za pomocSama chęć posiadania obywatelstwa polskiego nie wystarczy Dlatego warto skorzystać z naszej porady i ocenić własne szanse a mądre i dobre uzasadnienie wniosku to połowa sukcesu.. Oświadczenie o datach wjazdu z Polski i powrotu oraz miejscach pobytu za granicą.. Imię (imiona) 4.. Żądanie takie znajduje uzasadnienie w treści art. 102 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.- zrzeczenia się obywatelstwa polskiego - uznania za obywatela polskiego - potwierdzenia posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego możliwa jest po wcześniejszej rezerwacji terminu na stronie internetowej - • Informację o stanie sprawy można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu (58) 30-77-117 w .Wniosek o nadanie obywatelstwa składa się w Oddziale Obywatelstwa i Repatriacji przy Placu Bankowym 3/5, ale zanim to się zrobi, do kompletu dokumentów trzeba dołączyć akt urodzenia "przysposobiony" na polski.. PRZYSPOSOBIENIE AKTU URODZENIA.. Nazwisko I I I 1 I I I I 2.. Takie tłumaczenie musi być wykonane przez tłumacza przysięgłego lub przez konsula RP,przebywasz w Polsce nieprzerwanie co najmniej od roku na podstawie zezwolenia na pobyt stały, które uzyskałeś w związku z polskim pochodzeniem lub posiadaną Kartą Polaka.. Wniosek o wydanie wykazu pobytów na terytorium RP.. osobę przebywającą w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt