Urząd skarbowy oświadczenie o stanie majątkowym

Pobierz

Ja, niżej podpisany(a) Adam Krzysztof Niedek z domu Niedek (imiona i nazwisko, nazwisko rodowe - również w przypadku mężczyzn) urodzony 21 lipca 1969 roku w Białogardzie zatrudniony (a) w Prokuraturze Okręgowej w Koszalinie, prokuratorZgodnie z art. 91a ustawy o Straży Granicznej pracownicy SG składają oświadczenie o swoim stanie majątkowym, w tym o majątku objętym małżeńską wspólnością majątkową, na żądanie .2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (Dz. U. poz. 334), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 37 pkt 3 ustawy z dnia .OŚWIADCZENIE o stanie majątkowym prokuratora w związku z objęciem stanowiska prokuratora Właściwy urząd skarbowy Urząd Skarbowy w Ja, niżej podpisany(a) Joanna Gref-Drejer z domu Gref (imiona i nazwisko, nazwisko rodowe- również w przypadku mężczyzn) urodzony(a)17 listopada 198lr.. zm.1) oświadczam, że w skład mojego majątku osobistego oraz objętego małżeńską wspólnością majątkową wchodzą: > I Zasoby pieniężne 1.OŚWIADCZENIE o stanie majątkowym sędziego, dyrektora sądu oraz zastępcy dyrektora sądu Właściwy urząd skarbowy II Urząd Skarbowy w Białymstoku Ja, niżej podpisany Marek Leszczyński; nazwisko rodowe Leszczyński (imiona i nazwisko, nazwisko rodowe - również w przypadku mężczyzn) urodzony 13 października 1964 r. w KnyszynieOŚWIADCZENIE o stanie majątkowym prokuratora Właściwy urząd skarbowy Ja, niżej podpisany(a) ARTUR KUJAWA (nazwisko rodowe - KUJAWA) (imiona i nazwisko, nazwisko rodowe - również w przypadku mężczyzn) urodzony(a) ..

Naczelnik Urzędu Skarbowego, do którego adresowane jest oświadczenie C.

Źródło: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świdnicy.. Właściwy urząd skarbowy .. na który składane jest oświadczenie, o ile ich łączna wartość .. Inne dodatkowe dane o stanie majątkowym Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.Oświadczenie składa się w zamkniętej kopercie, na której czytelnie umieszcza się następujące dane funkcjonariusza: imię i nazwisko, imię ojca, rok urodzenia, nazwę jednostki organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej, w której funkcjonariusz pełni służbę, oraz napis "oświadczenie o stanie majątkowym".OŚWIADCZENIE o stanie majątkowym prokuratora Właściwy urząd skarbowy URZĄD SKARBOWY Koszalin, dn. Wniosek o ulgę w spłacie (plik pdf 515 KB) Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu (plik pdf 505 KB) Oświadczenie o stanie majątkowym (działalność) (plik pdf 600 KB) Oświadczenie o pomocy publicznej (plik pdf 533 KB)OŚWIADCZENIE o stanie majątkowym prokuratora Właściwv urząd skarbowy-ł zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U. poz. 177, z późn.. Wniosek o ulgę w spłacie (plik pdf 515 KB) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (plik pdf 539 KB) Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu (plik pdf 505 KB) Oświadczenie o stanie majątkowym (działalność) (plik pdf 600 KB) Oświadczenie o pomocy publicznej (plik pdf 533 KB)OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM OSOBY PRAWNEJ / JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ NIEMAJĄCEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ A..

Data rozpoczęcia ...Oświadczenie o stanie majątkowym funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej.

Informacje o publikacji dokumentuOświadczenie składane jest do Urzędu Skarbowego w terminie 20 dni od dnia założenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR).. B. DANE PODATNIKA.. Wypełnione oświadczenie o stanie finansowym i majątkowym posiada moc dowodową w postępowaniu podatkowym w sprawie .Oświadczenie o stanie majątkowym osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej, jednostki niemającej osobowości prawnej (242 KB) Oświadczenie o wyborze - zmianie formy opodatkowania oraz płacenia zaliczek od dochodu z najmu i innych umów, dotyczące podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych (231 KB)Urząd Skarbowy w Elblągu (nazwa Urzędu Skarbowego) Oświadczenie o stanie majątkowym Ja, niżej podpisany(a), .. JOANNA ZADROŻNA.. (imiona i nazwisko) PIĘTOWSKA (n> przypadku kobiet podać nazwisko panieńskie) 21.08.1962 roświadczenie o stanie majątkowym osoby prawnej_jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej.doc ( 125 KB ) Oświadczenie o wyborze opodatkowania dochodów uzyskanych z tyt.. DANE WNIOSKODAWCYOŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM OSOBY FIZYCZNEJ PROWADZĄCEJ / NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ A..

Oświadczenie o stanie majątkowym do wniosku o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych dla osób prawnych.

w SuwałkachOŚWIADCZENIE o stanie majątkowym sędziego, dyrektora sądu oraz zastępcy dyrektora sądu Właściwy urząd skarbowy II Urząd Skarbowy w Białymstoku Ja, niżej podpisany Marek Leszczyński; nazwisko rodowe Leszczyński (imiona i nazwisko, nazwisko rodowe - również w przypadku mężczyzn) urodzony 13 października 1964 r. w KnyszynieOświadczenie o stanie majątkowym powinno zawierać informacje o źródłach i wysokości uzyskanych przychodów, posiadanych zasobach pieniężnych, nieruchomościach, uczestnictwie w spółkach cywilnych lub spółkach prawa handlowego, posiadanych udziałach lub akcjach w tych spółkach, mieniu nabytym od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, gminy, związku międzygminnego .Oświadczenie o stanie majątkowym.. NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W KROŚNIE.. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.wPĘ CkAn&~-ii O%Ah~zwi Z an!epil 2f~o~pj, "2021 ~.. Naczelnik Urzędu Skarbowego, do którego adresowane jest oświadczenie Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta B. PODMIOT (właściwe zakreślić)Naczelnik Urzędu Skarbowego, do którego adresowane jest oświadczenie..

Urząd skarbowy wszczął kontrolę mojej osoby i zażądał oświadczenia w sprawie aktualnej sytuacji materialnej i rodzinnej podatnika.

OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM OSOBY FIZYCZNEJ PROWADZĄCEJ / NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ A.. DANE PODATNIKA C.1.. Osoby zatrudnione w Krajowej Informacji Skarbowej, izbie administracji skarbowej oraz Szkole są obowiązane corocznie, w terminie do dnia 31 marca, składać oświadczenia o swoim stanie majątkowym.Oświadczenie o stanie majątkowym osoby prawnej/jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej.doc ( 83 KB ) Oświadczenie o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego.pdf .Oświadczenie o stanie majątkowym do wniosku o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych dla osób fizycznych.. nr 3, a także dokumentację potwierdzającą powołane przez podatnika okoliczności uzasadniające konieczność ubiegania się o ulgę w spłacie oraz dokumenty .Urząd Skarbowy w Elblągu (właściwy Urząd Skarbowy) OŚWIADCZENIE o stanie majątkowym Ja, niżej podpisany(a), Małgorzata Lewko zd.Jarzynka (imiona i nazwisko) urodzony(a) 17.10.1971r w Elblągu (PESEL ) zatrudniony(a) w Prokuraturze Rejonowej w Elblągu na stanowisku Zastępcy Prokuratora Rejonowego (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)Urząd Skarbowy w Dębicy Wydanie z dnia 1.06.2017 r. .. Nazwa/Firma 6. ORGAN PODATKOWY 4.. Nr PKD/EKD 7. nr KRS/ lub nr wpisu do właściwego rejestru 8.. Opis: Dz.U.. Nazwisko/Nazwa podatnika.. Dotyczy to podatników, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej i wybrali opodatkowanie na zasadach ogólnych bądź podatkiem liniow.oświadczenie o stanie majątkowym osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą /osoby prawnej /jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej - plik zał.. Format pliku: Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word.. DANE IDENTYFIKACYJNE.. ORGAN PODATKOWY 4.. DANE IDENTYFIKACYJNE 5.. Pierwsze imię/Nazwa skrócona .. ORGAN PODATKOWY 4..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt