Certyfikat rezydencji ile jest ważny

Pobierz

Zgodnie z przepisami tzw. tarczy 4.0, polscy płatnicy wypłacający należności opodatkowane u źródła na rzecz zagranicznych podmiotów uzyskali w czerwcu 2020 r. możliwość stosowania uproszczeń w dokumentowaniu rezydencji podatkowej swoich nabywców.Zatem, jeśli w przedmiotowej sprawie, spółka uzyskała certyfikaty rezydencji zaświadczające na dzień 29 marca 2009 r., że udziałowiec spółki od dnia 1 stycznia 2004 r. jest zarejestrowany dla celów podatku dochodowego od osób prawnych w urzędzie skarbowym i posiada adres siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - to certyfikat taki nie powinien być uznany za dowód jego rezydencji podatkowej w Polsce w roku 2010.Ważność certyfikatu rezydencji, który nie zawiera okresu ważności 31 sierpnia 2021 0 komentarzy Polska spółka, członek międzynarodowej grupy kapitałowej, jako zobowiązana do uiszczenia podatku u źródła z tytułu płatności dokonywanych na rzecz spółki zagranicznej wystąpiła o certyfikat jej rezydencji podatkowej.Nowy certyfikat rezydencji obowiązuje przez okres 12 miesięcy, o ile nie zawiera innego okresu ważności.. Forma certyfikatu Polskie organy podatkowe przyjmują, że konieczne jest posiadanie papierowego oryginału wystawionego certyfikatu rezydencji albo jego kopii poświadczonej notarialnie.Podatek dochodowy: jak długo ważny jest certyfikat rezydencji?.

Przepisy nie określają konkretnego wzoru certyfikatu rezydencji.

Co do zasady okres ważności certyfikatu rezydencji trwa tyle, na ile miesięcy/lat został wystawiony przez odpowiedni organ podatkowy.Certyfikat rezydencji podatkowej - niezbędne elementy.. Certyfikat jest formą udokumentowania faktycznego miejsca zamieszkania podatnika i może w swej treści .Certyfikat rezydencji, wydany przez właściwy organ administracji podatkowej, zachowuje swoją ważność tak długo, jak długo nie ulega zmianie potwierdzony w nim stan faktyczny.. Powinien on jednak zawierać następujące dane: datę wystawienia, opcjonalnie okres ważności (w przeciwnym razie certyfikat rezydencji ważny jest przez okres 12 miesięcy), nazwę organu, który wydał certyfikat, Przykład 1.. Daje to bowiem pewną dowolność interpretacyjną, co organy podatkowe często wykorzystują w celach fiskalnych.W ich ocenie (co potwierdza orzecznictwo większości sądów administracyjnych) raz wydany certyfikat rezydencji pozostaje ważny, dopóki zawarte w nim dane odpowiadają rzeczywistości..

Takie stanowisko...Do tej pory przeważało stanowisko, że certyfikat jest ważny w roku jego wydania, chyba że z treści certyfikatu wynikało inaczej.

Księgowa poinformowała nas, że w takim przypadku, w związku ze zmianą przepisów, certyfikat ten będzie ważny tylko przez dwanaście miesięcy i tylko przez ten okres będziemy mogli go uwzględniać przy rozliczeniach podatkowych tego kontrahenta.Dlatego - w opinii organu - płatnik powinien posiadać certyfikat rezydencji, którego ważność na dzień wypłaty została w nim potwierdzona.Przypomnijmy: Jeśli na certyfikacie rezydencji nie ma określonej daty ważności, jest on ważny 12 miesięcy od daty wydania.. Nie ma on jednak zakreślonego żadnego okresu ważności.. Oczywiście zasada ta nie ma zastosowania w sytuacjach, w których treść certyfikatu określa termin ważności certyfikatu rezydencji , wskazując rok podatkowy bądź też konkretnie wskazuje okres, na jaki certyfikat został wydany.Jak czytamy w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 28 kwietnia 2010 r., (nr IBPBI/2/423-206/10/MO): " Przepisy nie regulują kwestii jak długo certyfikat rezydencji, wydany przez właściwy organ administracji podatkowej, zachowuje swoją aktualność, a tym samym ważność.. Jacek Kotowski Hasła tematyczne: podatek dochodowy od osób prawnych (cit) , cit , certyfikat rezydencji podatkowej , podatek u źródła , kontrahent zagranicznyCertyfikat rezydencji a okres ważności..

Resort finansów zamierza znowelizować przepisy podatkowe wskazując, że certyfikat rezydencji będzie ważny przez okres jedynie 12 miesięcy od jego wydania.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt