Podanie do prezydenta o obywatelstwo

Pobierz

Cudzoziemców, którzy przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej legalnie, z wyłączeniempobytu na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym.. Kopie załączonych do wniosku dokumentów powinny być poświadczone w ten sam sposób.Z wnioskiem do Prezydenta RP o nadanie obywatelstwa polskiego za pośrednictwem Wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania - może ubiegać się cudzoziemiec, który zamieszkuje w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt na terytorium RP /zezwolenie na osiedlenie się, na pobyt rezydenta długoterminowego WE/UE, posiadając prawo pobytu stałego obywatela UE, prawo stałego pobytu członka rodziny obywatela UE lub zamieszkanie na czas oznaczony/.Wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego składa się do ministra właściwego do spraw wewnętrznych.. Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego.. Cudzoziemiec zamieszkujący poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego za pośrednictwem konsula właściwego ze względu na jego miejsce zamieszkania.. Osoba, która nie ma polskiego obywatelstwa.. Jakie dokumenty należy złożyć wraz z wnioskiem o nadanie polskiego obywatelstwa przez Prezydenta RP?. Stosunek pokrewieństwa powinny potwierdzać załączone do wniosku dokumenty.Nadanie obywatelstwa.. Warto wiedziećWniosek o nadanie obywatelstwa polskiego kierowany do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzony własnoręcznie w języku polskim (motywy prośby należy wpisać na stronie drugiej pod tytułem Wniosek o nadanie obywatelstwa)..

Obywatel polski traci obywatelstwo wyłącznie na swój wniosek, po uzyskaniu zgody Prezydenta.

W praktyce na rozstrzygnięcie Prezydenta RP oczekuje się obecnie ponad rok.. Należy: zebrać wszystkie potrzebne dokumenty; złożyć wniosek do urzędu wojewódzkiego albo konsulatu;O nadaniu obywatelstwa polskiego decyduje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w formie postanowienia, które jest ostateczne i nie ma od niego odwołania.. Zrzeczenie się obywatelstwa.. Osoby zamieszkałe w Polsce (z wyłączeniem pobytu na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym) składają wnioski za pośrednictwem wojewody właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania, a zamieszkałe .Prezydent RP nie jest związany żadnymi terminami w sprawach o nadanie obywatelstwa polskiego.. *WAŻNE: złożenie wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego (do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej) we wskazany wyżej sposób wymaga opatrzenia go urzędowo (tj. notarialnie) poświadczonym podpisem wnioskodawcy.. Nadanie obywatelstwa polskiego następuje na wniosek.. Uprzejmie zwracam się z prośbą o nadanie mi Polskiego obywatelstwa.. Obywatel polski zamieszkały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa wniosek u wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.. Postanowienia Prezydenta RP są ostateczne..

W myśl art. 137 Konstytucji Prezydent RP nadaje obywatelstwo polskie i wyraża zgodę na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.

Nie możesz się odwołać.. Kto może ubiegać się o nadanie polskiego obywatelstwa?. Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP nie podlega opłacie skarbowej.. Postanowienie Prezydenta nie wymaga uzasadnienia.Zagadnienia nabycia obywatelstwa polskiego w drodze nadania przez Prezydenta RP oraz jego utraty reguluje ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r. poz. 161) i dwa rozporządzenia Prezydenta RP: z dnia 7 sierpnia 2012 r. (Dz.Prezydent RP nie jest związany żadnymi terminami w sprawach o nadanie obywatelstwa polskiego.. Aktualna fotografia formatu paszportowego.Odmowa nadania nam obywatelstwa polskiego przez Prezydenta nie wyłącza bowiem możliwości ubiegania się o obywatelstwo w trybie uznania, ani ponownego składania wniosku do Prezydenta.. Jak można załatwić tę sprawę?. 17 PLN za pełnomocnictwo, jeżeli działasz przez pełnomocnika, a Twoim pełnomocnikiem nie jest małżonek, wstępny, zstępny lub rodzeństwo.. Jak możesz się odwołać Nie możesz się odwołać.Wniosek o wymianę lub wydanie nowego dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej Wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego Wniosek o nadanie obywatelstwa .Rodzaj sprawy: przekazanie wniosku cudzoziemca o nadanie obywatelstwa polskiego Ministrowi Spraw Wewnętrznych albo bezpośrednio do Kancelarii Prezydenta RP wraz z własną opinią oraz kompletem dokumentów..

Obywatel polski zamieszkały za granicą składa wniosek u konsula.W Polsce cudzoziemcy mogą uzyskać polskie obywatelstwo na dwa sposoby.

Cudzoziemcy zamieszkujący w Polsce, składają wniosek za pośrednictwem wojewody.. Drugi sposób to wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego, który składa się do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.Akt nadania obywatelstwa lub zaświadczenie o odmowie dostaniesz od organu, do którego składałeś wniosek.. W praktyce na rozstrzygnięcie Prezydenta RP oczekuje się obecnie ponad rok.. Prośbę swoją motywuję tym, że mój dziadek ze strony mamy był Polakiem.Należy w tym celu złożyć wniosek do Prezydenta o nadanie polskiego obywatelstwa.. równiez˙ rozmaite obowi˛azki, nieraz o bardzo doniosłych skutkach dla jed-.Obywatela .2019-05-23.. Wśród dokumentów, które podlegają złożeniu należy wymienić m.in.:d) Obywatelstwo *=" /8*+"Za`ab"9B*X*7)"2$&'!J"3!%!31=-,"[!'4!"(3)$&4$%!(A1C!=":!'!"/+$%2*3)!. Cudzoziemcy zamieszkujący w Polsce, składają wniosek za pośrednictwem wojewody.. Zgodnie z art. 20 ustawy o obywatelstwie polskim, wniosek o nadanie obywatelstwa zawiera: dane cudzoziemca;Nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP Prezydent RP może nadać obywatelstwo polskie każdemu cudzoziemcowi na wniosek tegoż cudzoziemca.. Uwaga!. "Dla posiadacza Karty Stałego Pobytu na podstawie Karty Polaka lub dokumentów potwierdzające polskie korzenie - Np.: Szanowny Panie Prezydencie.. Pierwszym jest wniosek o uznanie za obywatela polskiego, który składa się do Wojewody odpowiedniego ze względu na miejsce zamieszkania..

Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać; • Jeśli masz dzieci w wieku od 16 do 18 lat, to aby też otrzymać obywatelstwo muszą one wyrazić na to zgodę.

Uwaga!. Wniosek można złożyć - w dowolnym momencie - w urzędzie lub listownie.. Konsul przekazuje niezwłocznie .Obywatel Polski może stracić obywatelstwo polskie jedynie na swój wniosek, po uzyskaniu zgody Prezydenta na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.G Kowalski · Cytowane przez 1 — Prawo jednostki do zrzeczenia sie˛ obywatelstwa polskiego wynika z jej.. Wnioski przesłane bezpośrednio na adres Kancelarii Prezydenta RP podlegają zwrotowi.Nadanie obywatelstwa polskiegoData zatwierdzenia: 21.01.2019 r. Uzyskać obywatelstwo polskie w drodze nadania przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.. Z wnioskiem do Prezydenta RP o nadanie obywatelstwa polskiego za pośrednictwem Wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania - może ubiegać się cudzoziemiec, który zamieszkuje w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt na terytorium RP /zezwolenie na osiedlenie się, na pobyt rezydenta długoterminowego .Decyzję w tej sprawie podejmuje Prezydent RP.. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r., poz. 161) Wymagane dokumenty: wniosek skierowany do Prezydenta RP, sporządzony na formularzu urWniosek do Prezydenta RP o nadanie obywatelstwa polskiego składa się za pośrednictwem konsula, we właściwym ze względu na miejsce Twojego zamieszkania urzędzie konsularnym RP.. Prezydent Polski podejmuje decyzję również w sprawie zrzeczenia się polskiego obywatelstwa.. Wnioski przesłane bezpośrednio na adres Kancelarii Prezydenta RP podlegają zwrotowi.Wniosek do Prezydenta RP o nadanie obywatelstwa polskiego składa się za pośrednictwem konsula, we właściwym ze względu na miejsce Twojego zamieszkania urzędzie konsularnym RP..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt