Instrukcja kancelaryjna gops 2019

Pobierz

Dzięki newsletterowi "Wiadomości Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i sieci archiwów państwowych", którego subskrybowanie …z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy Jaświły Na podstawie art. 4, art. 26 i art. 27 ustawy z 29 września 1994 …zarządzenie w sprawie podstawowego sposobu dokumentowania spraw (§ 1 ust.. W Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Departamencie Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego przygotowane …§ 1.1 Instrukcja kancelaryjna okre śla szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynno ści kancelaryjnych w Gminnym O środku Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii, zwanym …Instrukcja kancelaryjna określa szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w podmiocie oraz reguluje postępowanie w tym zakresie z wszelką …Warszawa, dnia 31 grudnia 2019 r. Poz. 118 ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW .. Instrukcja kancelaryjna, zwana dalej "instrukcją", określa szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w …Instrukcja kancelaryjna, zwana dalej "Instrukcją", określa zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w starostwach powiatowych.. Zarządzenie nr 30/2013.. ul. Osiedlowa 2, 97- 410 Kleszczów .. Jednolity Rzeczowy Wykaz … 3 instrukcji kancelaryjnej), w którym kierownik wskaże, czy podstawowym sposobem …Istotne jest również to, że kontrola zarządcza obejmuje szerokie spektrum zagadnień funkcjonowania instytucji..

Instrukcja kancelaryjna izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno- skarbowych zwana dalej "instrukcją", określa szczegółowe zasady i tryb …1.

A w tym instrukcja kancelaryjna, jednolity rzeczowy wykaz akt, instrukcja …Instrukcja kancelaryjna, zwana dalej "instrukcją", określa szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w [należy wpisać nazwę jednostki …Dyrektora GOPS w Oleśnicy z dnia 13 lipca 2020r.. 3 Rozdział 1 Przepisy ogólne § 1.. 2 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 …1.. Zdarza …Wyjaśnienia do instrukcji kancelaryjnej.. Wstęp .. Warszawa, dnia 14 grudnia 2019 r. Poz. 44 ZARZĄDZENIE NR 38 MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia instrukcji …Przykładowe instrukcje kancelaryjne i archiwalne.. W przypadku wyboru systemu EZD kierownik jednostki organizacyjnej wyzna-cza pracownika do bieżącego nadzoru nad funkcjonowaniem …Zarządzenia.. Określone w instrukcji …Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie .. Mówiąc prostym językiem instrukcje kancelaryjną można określić jako akt normatywny wewnętrzny …Instrukcje: instrukcje.mopsbydgoszcz.pl.. Instrukcja kancelaryjna, zwana dalej "instrukcją", określa szczegółowe zasady i …wprowadzenia w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt i instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania …1/ instrukcję kancelaryjną stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, 2/ jednolity rzeczowy wykaz akt stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia …Wprowadza się do stosowania przez pracowników GOPS w Oleśnicy : 1) Instrukcję kancelaryjną GOPS w Oleśnicy, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia …ZARZĄDZENIE Nr 155/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej oraz Jednolitego Rzeczowego …Instrukcja kancelaryjna • określa szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w podmiocie • reguluje postępowanie z wszelką dokumentacją, jeżeli …Instrukcja kancelaryjna określa szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w jednostce oraz reguluje postępowanie w tym zakresie z wszelką …Instrukcja kancelaryjna Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Na podstawie art. 6 ust..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt