Upoważnienie do odbioru legitymacji szkolnej

Pobierz

266.25 KB 1 file …Złotów, dnia ……….. …… (imię i nazwisko rodziców/prawnych opiekunów .Szkoła Podstawowa im.. Zmiany dotykają takich dokumentów jak świadectwo ukończenia szkoły czy legitymacji szkolnej.. Na podstawie pisemnego upoważnienie dziecko może odebrać także inna osoba, np.Odbiór duplikatu legitymacji szkolnej w sekretariacie szkoły w ciągu 7 dni od dnia wpłynięcia podania.. Prawidłowo skonstruowane upoważnienie do odbioru zaświadczenia powinno zawierać następujące …Upoważnienie do odbioru legitymacji.. Podanie o duplikat legitymacji uczniowskiej 8. gen. Stefana Roweckiego "Grota" działając z poszanowaniem sposobów wykonywania władzy rodzicielskiej i sprawowania pieczy nad dzieckiem dopuszcza …pełnoletni mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej (załącznik nr 3 i nr 4 do pobrania w sekretariacie lub na …W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z …Upoważnienie dla pełnomocnika do odbioru świadectwa dojrzałości - format pdf.. UPOWA NIENIE Ja, ni ej podpisany/a/ upowa niam Pana/ią .Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty/ legitymację szkolną i okazać go w celu potwierdzenia tożsamości..

Upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy SP 3.

Jest ona ważna w okresie obowiązywania wydanej uczniowi odpowiednio legitymacji szkolnej albo …7.. Lista …Imię i nazwisko Miejscowość i data .Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych Upoważnienie do odbioru świadectwa maturalnego Procedura wydawania legitymacji szkolnej oraz ich duplikatów i …Oświadczenie autobus.. Upoważnienie do …Odbiór świadectwa przez rodzica.. Legitymacje wydane na rok … 611.36 KB 1 file (s) Karta zgłoszenia dziecka na obiady.. Należy w nim wyraźnie …Świetlica: Regulamin świetlicy.. karta zgŁoszenia dziecka na zajĘcia dodatkowego Świadczenia …UPOWAŻNIENIE do odbioru duplikatu świadectwa/legitymacji szkol Page 1 …Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, świadectw szkolnych, karty rowerowej oraz pobierania opłat za te czynności w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w …Ulga przysługuje uczniom do ukończenia 18 roku życia, a legitymacja jest ważna z dokumentem stwierdzającym tożsamość i wiek ucznia.. Ja niżej podpisany/a: (imię i nazwisko ojca/matki/opiekuna prawnego) …ze świetlicy szkolnej odbierać będą: Imię i nazwisko Seria i numer dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej Przejmuję całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo …Uczeń przyjęty do szkoły może otrzymać mLegitymację szkolną..

W każdej …Upoważnienia do odbioru dzieci ze szkoły Pobierz.

Uczeń potwierdza odbiór duplikatu legitymacji własnoręcznym podpisem wraz z datą odbioru.. Regulamin pracy świetlicy SP3 w Ząbkach w czasie pandemii.. Podanie o duplikat świadectwa 9.. Bardziej szczegółowo .. Sposób przekazania informacji o załatwieniu sprawy …karta zgŁoszenia dziecka do Świetlicy szkolnej rezygnacja z pobytu ucznia w Świetlicy szkolnej.. Właśnie weszło w życie rozporządzenie …UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY.. Odbiór dziecka przez osobę wskazaną w pełnomocnictwie będzie możliwy po okazaniu dowodu osobistego lub …Upoważnienie jest to oficjalne uprawnienie osoby upoważnionej do występowania w imieniu osoby upoważniającej i wykonania za nią określonych zadań.. Upoważnienie dla pełnomocnika do odbioru świadectwa dojrzałości - format doc.UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Z PÓLKOLONII ORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM KULTURY I SPORTU SP.. Upoważnienie do odbioru dziecka na zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez firmy zewnętrzne Pobierz.. (czytelny podpis) …………………………… (miejscowość) (data) UPOWAŻNIENIE do odbioru duplikatu …Upoważnienie.. Karta zgłoszenia …Jakie elementy powinno posiadać upoważnienie do odbioru zaświadczenia?.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt