Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na czas nieokreślony

Pobierz

Warunek rozwiązania umowy o pracę z końcem roku szkolnego nie dotyczy nauczycieli:Rozwiązanie umowy o pracę zawartej z nauczycielem na czas nieokreślony może nastąpić w każdym czasie i bez wypowiedzenia w razie niezdolności nauczyciela do pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż jeden rok, chyba że w szczególnie uzasadnionych wypadkach lekarz leczący stwierdzi możliwość powrotu do pracy w zawodzie nauczyciela.W zakresie rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w placówce, w której przewidziane są ferie szkolne - zgodnie z art. 27 ust.. Rozwiązanie umowy o pracę zawartej z nauczycielem na czas nieokreślony może nastąpić w każdym czasie i bez wypowiedzenia w razie niezdolności nauczyciela do pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż jeden rok, chyba że w szczególnie uzasadnionych wypadkach lekarz leczący stwierdzi możliwość powrotu do pracy w zawodzie nauczyciela.Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na czas nieokreślony na 3/18 etatu Agnieszka Rumik-Smolarz Radca prawny, specjalista prawa oświatowegoDo rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony stosuje się również przepisy art. 23 ust.. Nauczycielowi należy więc złożyć wypowiedzenie, najpóźniej do końca maja, które skutkować będzie zakończeniem stosunku pracy z dniem 31 sierpnia.Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę..

3-5.Wówczas pozostaje mu rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron.

Przepis ten częściowo odsyła do art. 23 ust.. Do rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony stosuje się również przepisy art. 23 rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania ust.. 3-5 Karty Nauczyciela.Podstawą prawną rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na umowę o pracę na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze zajęć, dla którego z przyczyn organizacyjnych nie ma godzin jest art. 27 a nie art. 20 Karty Nauczyciela.Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony może nastąpić również na mocy porozumienia stron.. Wówczas umowa rozwiąże się 31 sierpnia, tj. z końcem roku szkolnego.. W świadectwie pracy należy podać rzeczywistą podstawę rozwiązania stosunku pracy.Zgodnie z art. 27 KN rozwiązanie umowy o pracę zawartej z nauczycielem na czas nieokreślony następuje z końcem roku szkolnego, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem.. Rozwiązanie stosunku pracy zaistniałego z mianowania reguluje tylko w przypadku nauczycieli Karta Nauczyciela art. 20; art. 23 (nie reguluje tego Kodeks pracy) i może ono nastąpić:Do rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony stosuje się również przepisy art. 23 rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania ust..

Nauczyciela zatrudnionego na czas nieokreślony również można przenieść, na jego wniosek, w stan nieczynny.

Do umów na czas określony zawartych z nauczycielami mają zastosowanie przepisy Karty Nauczyciela związane z wygaśnięciem umowy o pracę z mocy prawa.Na odrębną umowę o pracę jestem zatrudniona jako nauczyciel (umowa na czas nieokreślony z nauczycielem mianowanym od 01.09.2015 r. w wymiarze 11,85/18 etatu na podstawie art. 10 ust.. 1 pkt 2, 3, 5 i 6, ust.. Uczestnicy: dyrektor szkoły, nauczyciel, związki zawodowe.. 5 pkt 6 KN.W przypadku gdy łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę zawartych na czas określony przekroczy łącznie 36 miesięcy, z dniem następującym po upływie tego okresu stosunek pracy przekształca się: w przypadku nauczyciela kontraktowego - w stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony,Czy w przypadku rozwiązania umowy o pracę z nauczycielem kontraktowym, zatrudnionym aktualnie na czas nieokreślony w pełnym wymiarze godzin, można wypowiedzieć umowę w trybie art. 27 KN uzasadniając wypowiedzenie " Przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę są zmiany planu nauczania uniemożliwiające dalsze zatrudnienie Pani na stanowisku nauczyciela ".Karta Nauczyciela przewiduje przede wszystkim szczególne przypadki rozwiązania stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych na czas nieokreślony lub mianowanych..

1 KartaNauczU zasadą jest, iż rozwiązanie takiego stosunku następuje z końcem roku szkolnego, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem.3.

2 pkt 3, 5 i 6 oraz ust.. 1 pkt 2, 3, 5 i 6, ust.. 2 pkt 3, 5 i 6 oraz ust.. 1 pkt 2, 3, 5 i 6, ust.. Wątpliwość budzi sposób zatrudnienia nauczyciela na podstawie mianowania, mimo niespełnienia przesłanki, o której mowa w art. 10 ust.. 6 KN, wcześniej jako nauczyciel kontraktowy byłam zatrudniana przez 10 lat na umowy na czas określony).. 2 pkt 3, 5 i 6 oraz ust.. 2 pkt 3, 5 i 6 oraz ust..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt