Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc publiczną

Pobierz

UE L 352 z 24.12 .Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku do których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe lub jednoosobowa spółka Skarbu Państwa są podmiotami, które posiadają uprawnienia takie .Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie Strona 1 z 12 2a) Imię i nazwisko albo nazwa wspólnika 3a) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby wspólnika A.. Informacje dotyczące wspólnika spółki cywilnej lub osobowej wnioskującego o pomoc publiczną 2010 Nr 53, poz. 311 Last modified by: PAIiIZ Created Date: 1/3/2013 8:44:00 AM Company: PARP Other titles: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc De MinimisFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Zastąpił formularz: ZUS-RD-FPD-01 RPD Oświadczenie RPD.. A - Wpisujemy nr NIP.. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.doc ( 253 KB ) Instrukcja wypełniania części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf ( 159 KB ) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem .Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków Oświadczenie przed podpisaniem umowy ospełnieniu kryteriów podmiotowych przez przedsiębiorcę Oświadczenie o wysokości otrzymanej po-mocy publicznej związanej z negatywnymiInstrukcja wypełniania Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez ..

Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc publiczna1) A1.

Aby wypełnić Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publicznąWzór uproszczonego formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 w zakresie zwolnienia z podatku od nieruchomości wprowadzony uchwałą rady gminy jako załącznik do uchwały w sprawie zwolnienia za część 2020 r. z podatku od nieruchomości: gruntów .Pobierz: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (pdf, 146 KB) Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego w wieku 50+ Pobierz: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (pdf, 184 KB) Pobierz: Załącznik Nr 1 - Oświadczenie o pomocy de minimis (doc, 31 KB)Formularz Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.. być udzielona pomoc publicznaFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem OVID-19 oraz jej skutków A.. Jeżeli nie mamy NIP, wpisujemy "nie posiadam".. B - Wpisujemy imię i nazwisko.. W przypadku spółki cywilnej należy podać NIP tej .Nowy formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną - COVID-19 Data publikacji: 07.08.2020 W dniu 5 sierpnia 2020 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niżFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz..

Informacje dotyczą ce podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc publiczna 1) A1.

B. Informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy .. łącznie z inną pomocą publiczną otrzymaną na te same koszty kwalifikujące się do objęciaFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi z powodu COVID-19 1.. - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc .- przekazuje się na formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków, którego wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.. 1 pkt 2, nie przekazują:Załącznik nr 1 do Informacji Prezesa URE w sprawie warunków korzystania z nowych form wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii tj. tzw. systemów FIT/FIP Zasady wypełniania formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz..

Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc publiczna Wypełnij wpisując "X" w odpowiednich polach A1.

A.Informacje dotyczące podmiotu,W celu poprawnego złożenia Wniosku o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro i małego przedsiębiorcy rozp.. Oświadczenie przedsiębiorcy o wielkości otrzymanej pomocy publicznej de minimis/pomocy publicznej de minimis w rolnictwie/pomocy de minimis w rybołówstwie Aktualizacja formularza: 29 stycznia 2020 r.Pobierz formularz: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.. Informacje dotyczące wspólnika spółki cywilnej lub osobowej wnioskującego o pomoc publicznąFormularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków.. Informacje dotyczące działalności gospodarczej prowadzonej przez podmiot, któremu ma być udzielona pomoc publicznaFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z .. pomoc publiczną, należy podać opis tego przedsięwzięcia, wykaz kosztów, na które została udzielona pomoc, podstawę prawną, .. w formularzu podaje się informacje dotyczące tej spółki.. Czy podmiot któremu ma być udzielona pomoc otrzymał już inną pomoc publiczną związaną z negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi z powodu COVID-19?.

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków A.

Informacje dotyczące wnioskodawcy 1.. D - Wpisujemy identyfikator gminy, zgodny z adresem zameldowania.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc De Minimis Author: agnieszka_cwiklo Description: Dz.U.. Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma.. Imię i nazwisko albo nazwaFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków (link otwiera dokument w nowym oknie) .xlsx (28 KB) Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (link otwiera dokument w nowym oknie) .docx (24 KB)Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 C. UE L 352 z 24.12 .3) Rodzaj prowadzonej działalności, w związku z którą ubiega się o pomoc*): działalność w rolnictwie działalność w rybołówstwie 4) Informacja o otrzymanej pomocy publicznej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na których pokrycie ma być udzielona pomoc de Informacje dotyczące podmiotu,Załącznik nr 10 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS A.. Strona 1 z 12 .. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków A.. 2a) Imię i nazwisko albo nazwa wspólnika 3a) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby wspólnika.. rozdz.3 (PSZ-DBKDG) należy zapoznać się z poniższym opisem: 1.. Sprawozdań finansowych, o których mowa w ust.. C - Wpisujemy adres zameldowania.. Informacje dotyczące wspólnika spółki cywilnej lubFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 C..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt