Odmowa wykonania polecenia służbowego niezgodnego z prawem

Pobierz

2 ustawy z 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (t.j.. Działania niezgodnie z prawem, zlecone przez przełożonego, nie zwalniają z odpowiedzialności karnej.Pracownik jest zobowiązany odmówić wykonania polecenia, które jest niezgodne z prawem albo zawiera znamiona pomyłki.. Pracownik, któremu pracodawca polecił wykonywanie zadań niezgodnych z rodzajem umówionej pracy bądź przekraczających zakres jego obowiązków wynikających z zajmowanego stanowiska, zwłaszcza takich, które są niezgodne z jego kwalifikacjami, może odmówić ich wykonania.. Obowiązek wykonywania przez pracownika poleceń pracodawcy wynika z istoty stosunku pracy.. Polecenia, które pracownik ma obowiązek .Nie można jednak przyjąć, że w każdym innym przypadku (poza sytuacją określoną w art. 58 ust.. Pracodawca może zlecić polecenie wyjazdu służbowego (tzw. delegacja .Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego odmowa wykonania polecenia służbowego może powodować pociągnięcie pracownika do odpowiedzialności i rozwiązania z nim stosunku pracy bez wypowiedzenia z jego winy bez potrzeby uprzedniego stosowania kar porządkowych.. Ocena, bowiem, czy dane zadanie objęte poleceniem służbowym jest w interesie pracodawcy zależy od kierownictwa zakładu.Odmowa wykonania polecenia wyjazdu służbowego może stanowić podstawę uzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę (art. 30 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy), a nawet w niektórych sytuacjach może być podstawą rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia umowy, tzw. dyscyplinarki (art. 52 Kodeksu pracy)..

Kiedy pracownik może odmówić wykonania obowiązku?

Co do zasady więc pracownik może odmówić wykonania pracy tego rodzaju, która jest niezgodna z rodzajem pracy, wskazanym w treści umowy.Zgodnie z art. 59 ustawy o Policji, w przypadku nieusprawiedliwionej odmowy wykonania polecenia służbowego oraz niewykonania polecenia w wyznaczonym terminie lub zakresie, na żądanie sądu lub prokuratora przełożony policjanta wszczyna przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne.Odmowa pracownika wykonania polecenia pracodawcy czy przełożonego może być podstawą dyscyplinarki, jeśli wytyczne są dla niego zrozumiałe, zgodne z prawem oraz z umową.Osoba zatrudniona może odmówić wykonania polecenia służbowego, gdy zadanie to nie obejmuje czynności przewidzianych umową o pracę i zakresem obowiązków.. z 2001 r. nr 86, poz. 953 z późn.. Jeśli podwładny nie wykona jakiegoś zadania, może spodziewać się kary.. Gdy szef pisemnie potwierdzi obowiązek spełnienia zadania, podwładnemu nie pozostaje nic innego jak je wykonać.Oczywiście pracownik ma prawo do krytyki żądań pracodawcy, jednak nawet negatywna ocena wydanego polecenia nie zwalania go jeszcze z obowiązku jego wykonania..

Kobieta w ciąży także ma prawo odmówić wykonania polecenia.

2 ustawy) odmowa wykonania polecenia oznacza naruszenie dyscypliny służbowej.Odmowa wykonania polecenia służbowego może być podstawą do wymierzenia kary porządkowej: upomnienia lub nagany.. Kodeks pracy, który reguluje wzajemne stosunki pracownika i pracodawcy.Za odmowę wykonania poleceń służbowych pracownik naraża się na negatywne konsekwencje, ze zwolnieniem dyscyplinarnym włącznie (rozwiązanie z nim umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 k.p.).Jak wskazano powyżej, co do zasady polecenie pracodawcy jest wiążące dla pracownika i nie może on, co do zasady odmówić jego wykonania.. Niemniej, odmowa wykonania polecenia służbowego jest możliwa w szczególnych wypadkach.Wobec powyższego należy stwierdzić, że odmowa wykonania polecenia służbowego jest naruszeniem obowiązków pracownika.. Zgodnie z kodeksem pracy należy się ono bowiem tylko za pracę wykonaną.Obowiązek wykonywania poleceń służbowych a odmowa ich wykonania Wykonywanie poleceń pracodawcy należy do podstawowych obowiązków pracownika.. Mąż dostał polecenie od przełożonego na .Z uwagi na tak doniosłe konsekwencje postawienie pracownikowi zarzutu odmowy wykonania polecenia wydanego przez pracodawcę wymaga ustalenia, jaka była treść tego polecenia, czy dotyczyło ono wykonywanej pracy i w jakich okolicznościach zostało wydane (zob..

Bezpodstawna odmowa wykonania polecenia służbowego może mieć bardzo nieprzyjemne konsekwencje dla pracownika.

zm.), jeżeli polecenie służbowe w przekonaniu urzędnika państwowego jest niezgodne z prawem, godzi w .Przede wszystkim pracownik może odmówić wykonania polecenia służbowego, jeśli jest ono sprzeczne z prawem (np. gdy pracodawca poleca mu naruszenie godności osobistej innego pracownika czy sfałszowanie dokumentów firmowych).. wyrok SN z 1.10.1997 r., I PKN 317/97, OSNP 14/1998, poz. 428).. I mimo .§ odmowa wykonania polecenia - wątpliwości prawne (odpowiedzi: 1) Dzień dobry, Czy pracownik ma prawo odmówić wykonania polecenia służbowego w sytuacji gdy ma wątpliwości czy polecenie służbowe jest zgodne z.. § odmowa wykonania polecenia (odpowiedzi: 2) Dzień dobry.Mam pytanie.. Pracownik ma także prawo odmówić wykonywania poleceń sprzecznych z przepisami prawa i to nie tylko prawa pracy, lecz także prawa cywilnego, karnego czy administracyjnego.Odmowa wykonania polecenia służbowego - czy w ogóle jest możliwa Tak, są przypadki, w których pracownik może - bez konsekwencji - odmówić wykonania określonych poleceń służbowych.. Co oczywiste dotyczy to poleceń sprzecznych z prawem.Z drugiej strony pracodawca, oceniając sytuację, powinien pamiętać, że pracownik ma prawo odmówić wykonania polecenia służbowego w sytuacji, gdy polecenie jest niezgodne z jego umową o pracę lub z przepisami prawa bądź gdy polecenie nie dotyczy umowy.Odmowa wykonania polecenia służbowego - konsekwencje..

Zasadnym jest zatem niewykonanie polecenia służbowego które nie...Odmowa wykonania polecenia służbowego - kiedy jest dopuszczalna?

Tylko w jednym wypadku funkcjonariusz policji może odmówić wykonania polecenia: gdy jest ono sprzeczne z prawem, a wykonanie prowadziłoby do popełnienia przestępstwa - stwierdził Naczelny Sąd Adminsitracyjny.Konsekwencje niewykonywania poleceń Krytyczny stosunek do wydawanych pracownikowi poleceń służbowych nie zwalnia go z powinności ich wykonania.. Zgodnie z art. 18 ust.. Zdarzają się jednak przypadki, w których podwładny sprzeciwia się pracodawcy.. Takie naruszenie obowiązków może się wiązać z nałożeniem na pracownika kary porządkowej (nagany lub upomnienia - art. 108 § 1 Kodeksu pracy), a nawet rozwiązaniem przez pracodawcę umowy o pracę bez .NSA: policjant może się sprzeciwić, gdy polecenie przełożonego jest przestępstwem.. Dotyczy to prac wzbronionych w okresie ciąży, a wymienionych w Kodeksie pracy.Jeśli jednak polecenie służbowe jest sprzeczne z prawem, np. kopiowanie danych lub fałszowanie faktur, pracownik nie tyle ma prawo, a obowiązek odmowy wykonania polecenia.. Czasami polecenie wiąże się z zagrożeniem dla zdrowia lub życia.Warto zauważyć, że urzędnicy państwowi są chronieni zarówno przed konsekwencjami odmowy wykonania polecenia, które w ich przekonaniu jest niezgodne z przepisami, jak i przed odpowiedzialnością za wykonanie niezgodnego z prawem polecenia.. Taka sytuacja ma miejsce przede wszystkim wtedy, kiedy zlecone zadanie nie jest zgodne z prawem np. gdy wymusza się na zatrudnionych fałszowanie faktur..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt