Zgoda na samodzielne wyjście ze szkoły

Pobierz

Osoby, które ukończyły 13 lat na podstawie art.17 k.c.. Jednocześnie informuję, że ponoszę pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do domu.. Jednocześnie oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka po zakończonych lekcjach zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć.Jednorazowa zgoda na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 344 w Warszawie Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka ………………….. ucznia klasy ………… do domu i wyjście ze świetlicy szkolnej w dniu ………….…………………….W razie nie dotrzymania formalności w tym zakresie przyjmujemy do wiadomości, iż dziecko nasze nie zostanie wydane osobom postronnym.Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojej córki Imię Nazwisko ze szkoły do domu .. UPOWAŻNIENIE Ja, niżej podpisana/y.. Zgoda na samodzielne wyjście .. ZGODA NA SAMODZIELNE WYJŚCIE UCZNIA .ZGODA NA SAMODZIELNE WYJŚCIE ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ.. (imię, nazwisko, klasa) ze świetlicy szkolnej w dniu .Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielne przychodzenie do Szkoły i samodzielne jej opuszczanie przez syna/córkę*: ……………………………………………………………….………………………………… (imię i nazwisko dziecka) uczennicą/ucznia* Szkoły Podstawowej Sacré Coeur w Tarnowie, ul. Zgoda rodzica owoce w szkole.. podpis rodzica/opiekuna Podobne dokumenty ZGODA Wyrażam zgodę na samodzielny powrót do domu mojegoZakwalifikowanie wyjść poza teren szkoły do innej kategorii niż wycieczka wymaga odmiennego dokumentowania, w sposób przyjęty w szkole..

data podpis rodziców/opiekunówszkoły.

Świetlica_ upoważnienie jednorazowe do odbioru dzieckaOświadczenie - zgoda rodzica na samodzielne wyjście dziecka ze szkoły/świetlicy.. Karta zgłoszenia ucznia do świetlicy szkolnej; Zgoda na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy do sklepiku, szkolnego, biblioteki i źródełka; Upoważnienie stałe do odbioru dziecka ze .Zgoda na samodzielne przychodzenie dziecka do szkoły i powrót; Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły; Zamówienia publiczne.. ŚWIETLICA.. Upoważnienie można wycofać w każdej chwili.ucznia/uczennicy klasy ….. wyrażam zgodę na jego/jej samodzielne wyjście ze świetlicy szkolnej w roku szkolnym ……………… według następującego harmonogramu: 1. poniedziałek - godzina ….. 2. wtorek - godzina ….reprezentuje p. o.. W przypadku zgody na samodzielne opuszczenie szkoły, do niniejszej deklaracji dołączam zgodę na samodzielne opuszczanie szkoły przez dziecka ( wzór dostępny na stronie internetowej szkoły ) Dzień tygodnia godzina Wybrany fakultet Godzina odbioru ucznia/ wyjścia ze szkoły Zgoda na samodzielne wyjście TAK NIE TAK NIEszkolnym 2020/ 2021.. Szarych Szeregów Ul. Krężnicka 156 Lublin 20-518 NIP 946 181 32 14 REGON 000767397 +48 (81) 750-09-23 m. kopernika w zatorzeZgodę na wyjście dziecka z osobą małoletnią, należy rozumieć jako zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze Świetlicy..

Zwracam się z prośbą o samodzielne wyjście mojego dziecka.

Pszenna 3, 33-101 Tarnów.. …………………………………………… Czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna.. Zgodnie z § 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r.ZGODA NA SAMODZIELNE WYJŚ IE DZIE KA ZE ŚWIETLI Y SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 312 W WARSZAWIE DO SKLEPIKU SZKOLNEGO, I LIOTEKI i ŹRÓDEŁKA Podanie poniższych danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy do miejsc wskazanych.. Plan zajęć świetlicowych obowiązujący od 28.09.2020.. Zgodę na zorganizowanie wycieczek i imprez wyraża dyrektor szkoły (a w przypadku wycieczek zagranicznych i imprez .ucznia/uczennicy klasy ….. wyrażam zgodę na jego/jej samodzielne wyjścia bezpośrednio po zakończeniu zajęć do autobusu szkolnego ze szkoły w roku szkolnym ………………… Oświadczam, że biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwoPodanie o przyjęcie dziecka do szkoły; Oświadczenie Rodzica o miejscu zameldowania i zamieszkania .. Praca Brak wpisów w tej kategorii; Kontrole Kontrole 2020; 2018; Archiwum kontroli; Szkoła Podstawowa nr 35; Szkoła Podstawowa nr 39; Szkoła Podstawowa nr 40; Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5; Szkoła Podstawowa nr 44załącznik nr 2 zgoda rodzicÓw / opiekunÓw prawnych na samodzielne wyjŚcie dziecka ze Świetlicy szkolnej w zespole szkÓŁ ogÓlnoksztaŁcĄcych im..

Świetlica_zgoda na udział w zajęciach pozalekcyjnych.

Oswiadczenie-o-wyjsciu-ze-swietlicy-Libertow-2020_2021_akcept PobierzSzkoła Podstawowa nr 39 im.. Jednak, w tym wypadku również należy domagać się pisemnego oświadczenia rodziców.Na podstawie art.12 k.c.. Karta uczestnictwa do imprezy (dla osób do 18 roku życia) II.. podpisJednocześnie wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na samodzielny powrót do domu po zajęciach.. Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej dostępnej w sekretariacie szkoły i na szkolnej stronie WWW.Szkoła realizuje programy nauczania zgodne z podstawą kształcenia ogólnego, która wskazuje obowiązkowe zestawy celów i treści nauczania, w tym umiejętności, opisane w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, jakie powinien posiadać uczeń po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego oraz zadania wychowawcze szkoły.. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.. Oświadczam, ze będę odbierać dziecko osobiście lub wyłącznie przez niżej wymienione osoby:Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka samodzielnie powracającego ze szkoły do domu..

Dyrektora Szkoły - Pani Beata Goszczyńska w celu samodzielnego wyjścia ze szkoły.

RODZIC ………………………………….……………………….……………………………………………………………… data i czytelny podpis _____ Wyrażam zgodę na samodzielne wyjście ze szkoły i samodzielny powrót do domu mojego dzieckaWyrażam zgodę na samodzielne wyjście ze szkoły i samodzielny powrót do domu mojego dziecka po zajęciach lekcyjnych wg planu ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… imię i nazwisko, klasaWyrażam zgodę na samodzielny powrót do domu mojej córki/mojego syna.. (imię i nazwisko dziecka/ klasa) .. mogą odebrać dziecko tylkoZgoda na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 344 w Warszawie Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka ………………….. ucznia klasy ………… do domu i wyjście ze świetlicy szkolnej w: poniedziałek o godzinie ……………ZGODA Wyrazam zgode na samodzielny powrot ze szkoly mojej corki/syna (imie i nazwisko) w dniu (data).. Harmonogram wyjść na boisko_ 2020 2021. osoby, które nie ukończyły trzynastu lat nie mogą odebrać dziecka ze szkoły.. Oświadczam, ze wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu, wyjście ze świetlicy szkolnej o godzinie……………………………….. W wyjątkowych wypadkach jeśli dziecko miałoby być odebrane przez osobę nie umieszczone w karcie zgłoszeniowej potrzebne jest jednorazowe pisemne oświadczenie rodziców, które powinno być dostarczone do .Zgoda Rodzica (Opiekuna prawnego) na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy.. /data, podpis rodzica, opiekuna/ 2.. Nie ma podstaw, aby zakazywać odbierania dziecka ze szkoły przez starsze rodzeństwo.. Dokumenty do złożenia w szkole.. Jednocześnie ponoszę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego syna/ córki po wyjściu ze szkoły.. Schemat boiska szkolnego_2020 2021.. Oświadczenie Oświadczam, e biorę pełną odpowiedzialność za .. Zgoda na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt