Wzór informacji o przechowywaniu dokumentacji pracowniczej

Pobierz

W związku z tymi zmianami, powstał nowy obowiązek - pracodawca wraz ze świadectwem pracy, musi przekazać .t) wniosek pracownika o poinformowanie właściwego okręgowego inspektora pracy o zatrudnianiu pracow-ników pracujących w nocy oraz kopię informacji w tej sprawie skierowanej do właściwego inspektora pracy (art. 1517 § 6 Kp), u) dokumenty związane ze współdziałaniem pracodaw-cy z reprezentującą pracownika zakładową organiza-Informacja o przechowywaniu dokumentacji pracowniczej - napisał w Zatrudnianie i zwalnianie: Witam, Czy dla pracowników, którzy zostali zatrudnieni przed 2019 r, których okres przechowywania dokumentacji pracowniczej wynosi 50 lat, do świadectwa pracy dołączamy Informację o przechowywaniu dok.. Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2019 r. przepisem art. 94(6) Kodeksu pracy, w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracodawca wraz ze świadectwem pracy wydaje pracownikowi w postaci papierowej lub elektronicznej informację o:.. Od 1 stycznia 2019 roku, obowiązują nowe zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej.. z 2018 r., poz. 357) do kodeksu pracy zostały wprowadzone nowe przepisy, które m.in. regulują okres przechowywania dokumentacji pracowniczej.Zgodnie z nowym art. 94 pkt 9b k.p. pracodawca ma obowiązek przechowywać tę dokumentację .Informacja dla pracowników o zmianie postaci prowadzenia dokumentacji pracowniczej Pobierz wzór >>..

Opis: IoPDP Informacja o przechowywaniu dokumentacji pracowniczej.

Data publikacji: 20 lutego 2019 r. Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje skrócony do 10 lat okres przechowywania dokumentacji pracowniczej a wraz z nim nowy obowiązek - tj. przekazania informacji o tym okresie wraz ze świadectwem pracy.W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracodawca wraz ze świadectwem pracy wydaje pracownikowi w postaci papierowej lub elektronicznej informację o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej, możliwości odbioru przez pracownika tej dokumentacji oraz zniszczeniu dokumentacji pracowniczej w przypadku jej nieodebrania.Przechowywanie dokumentacji pracownika, np. akt osobowych, lecz nie tylko, musi się odbywać po ustaniu zatrudnienia pracownika pracownika przez okres 50 lat.. Obowiązek informacyjny o okresie przechowywania.. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.Od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje krótszy, 10-letni okres przechowywania akt osobowych pracowników.. Pracodawca dla każdego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę pracownika zakłada i prowadzi teczkę trójdzielną - akta osobowe.Wspomniałem o nowych informacjach z jakimi trzeba zapoznać pracownika..

Informacja o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej - wzór II.

W związku z tymi zmianami, powstał nowy obowiązek - pracodawca wraz ze świadectwem pracy, musi przekazać pracownikowi dodatkowe informacje.. Czytałam kodeks pracy z 2019r., rozumiem zapisy o nowym wymiarze .Informację o dokumentacji pracowniczej należy dołączać do świadectw pracy wyłącznie pracowników zatrudnionych po 31 grudnia 2018 r. Wątek ten rozwinęliśmy w artykule zatytułowanym: Świadectwo pracy w 2019 r. - wzór i zasady wystawiania oraz informacja o dokumentacji pracowniczej.Informacji o okresie przechowywania dokumentacji nie trzeba sporządzać dla pracownika, z którym kończący się właśnie stosunek pracy został nawiązany przed 2019Informacja o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej - wzór I.. Czy informacja do świadectwa powinna być przekazywana wszystkim pracownikom, czy tylko .Informacja o przechowywaniu dokumentacji pracowniczej nie może sprowadzać się tylko do wskazania, że będzie ona przechowywana przez 10 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym zakończyło się zatrudnienie.Informacja o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej.. Jednak należy pamiętać, że informacje do świadectwa pracy nie wydaje się każdemu pracownikowi, z .Zniszczeniu dokumentacji pracowniczej w przypadku jej nieodebrania.. Art. 94 (6) wprowadzanego do kodeksu pracy na podstawie ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją -> W przypadku rozwiązania lub .Ustawą z 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz.U..

Informacja o zmianie postaci prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

pracowniczej ?. Dokumentacja pracownicza po zakończeniu (rozwiązaniu lub wygaśnięciu z mocy prawa) stosunku pracy ulega okresowemu przechowywaniu zgodnie z takimi samymi zasadami ochrony, jakie obowiązywały w trakcie trwania stosunku pracy.. Nowe przepisy wskazują, że pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej.Z poprzednimi częściami serii możecie zapoznać się tutaj: Prowadzenie dokumentacji pracowniczej - część I - najważniejsze zmiany w przechowywaniu dokumentów od stycznia 2019 i tutaj: Prowadzenie dokumentacji pracowniczej - część II - jak zwolnić pracownika i mieć porządek w dokumentach Kwestionariusze osobowe - dla pracownika i kandydata wzory oraz omówienieJeśli pracodawca zatrudnia pracowników, to ma obowiązek przechowywania dokumentacji pracowniczej po zakończeniu przez nich pracy.. Zawiadomienie o możliwości odbioru poprzedniej postaci dokumentacji byłych pracowników Pobierz wzór >>.. Konsultacja w sprawie zamiaru wypowiedzenia stosunku pracy.. Protokół zniszczenia nieodebranej dokumentacji pracowniczej Pobierz wzór >>Wydaje się, że nie ma natomiast obowiązku wydawania informacji pracownikom zatrudnionym przed 1 stycznia 1999 r., których dokumentacja pracownicza będzie przechowywana przez 50 lat..

Okres przechowywania dokumentacji znacznie się skróci.

Pracownik ma prawo w każdym momencie do wglądu .W ostatnim czasie dociera do nas sporo pytań odnośnie tego jak wystawiać świadectwo pracy w 2019 r. Zgłębiając to zagadnienie trzeba przede wszystkim podkreślić, iż od początku 2019 r. do świadectwa pracy sporządzanego dla pracownika zatrudnionego po grudniu 2018 r. czyli dla którego okres przechowywania dokumentacji wynosi 10 lat, należy załączać informację o okresach .Dla pracowników zatrudnionych po dniu 31 grudnia 1998 r., a przed dniem 1 stycznia 2019 r., dla których okres przechowywania dokumentacji został skrócony do 10 lat (z 50 lat) na mocy raportu informacyjnego do ZUS, podstawą prawną przekazania informacji o okresie przechowywania jest art. 41c lub art. 41d ustawy o systemie ubezpieczeń .W związku ze zmianami w okresie archiwizacji dokumentacji pracowniczej, ustawodawca nałożył na pracodawcę nowy obowiązek informacyjny.. Wprowadzenie tych przepisów spowodowało, że przedsiębiorcy zastanawiają się komu wydawać informację o okresie przechowywania dokumentacji.. Termin ten bez dodatkowych warunków dotyczy akt osobowych pracowników zatrudnionych od 1 stycznia 2019 r. Dla pracowników zatrudnionych przed tą datą, okres przechowywania akt osobowych nadal wynosi 50 lat, z możliwością skrócenia do 10 lat, pod warunkiem złożenia raportów ZUS .pracownicy zatrudnieni przed 1 stycznia 1999 r. - okres przechowywania dokumentacji pracowniczej wynosi 50 lat, bez możliwości skrócenia tego okresu.. Przykładowa informacja o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej Informujemy Panią/Pana ………………………………… że:Dla pracowników zatrudnionych po dniu 31 grudnia 1998 r., a przed dniem 1 stycznia 2019 r., okres przechowywania dokumentacji wynosi 50 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy - chyba że pracodawca złoży oświadczenie o zamiarze przekazania za wszystkich zatrudnionych w tym okresie pracowników raportów informacyjnych .Od początku 2019 r. obowiązują nowe zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej.. 94(6) Kodeksu pracy stanowi, że w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracodawca wraz ze świadectwem pracy wydaje pracownikowi w postaci papierowej lub elektronicznej informację o: okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej, o którym mowa w art. 94 pkt 9b lub w art. 94(5) § 2 k.p.; Dzięki nim, okres przechowywania dokumentacji znacznie się skróci.. Dodano: 5 lutego 2020.. Od 1 stycznia 2019 r okres ten zostanie skrócony do 10 lat.W związku ze zmianami dotyczącymi przechowywania dokumentacji pracowniczej pracodawcy mają obowiązek przekazania pracownikom dodatkowych informacji dotyczących m.in. okresu jej przechowywania.. Przepisy są skonstruowane tak, że budzą wątpliwości, czy informację o okresie przechowywania dokumentacji należy wydawać wszystkim pracownikom czy tylko tym zatrudnionym od 2019 roku.Art.. A A A.Informacja o przechowywaniu dokumentacji pracowniczej: 1 stycznia 2019 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu Pracy, która przewiduje, że wraz ze świadectwem pracy, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi również: informację o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej;Informacja do świadectwa pracy wydawana od 1 stycznia 2019 roku.. Jak pokazuje praktyka, nie zawsze musi tak być.. Zgodnie z art..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt